هرگاه فاعل شخص باشد، فعل با فاعل مطابقت مى‌کند. مانند:


حسن رفت منوچهر و حسن رفتند برادران من از مسافرت آمدند.


- در مورد جانوران نيز جمع مطابقت مى‌کند. مانند:


مرغ‌ها آمدند. کبوترها پريدند.


- هرگاه فاعل بى‌جان باشد، هر دو صورت مجاز است.


گل‌ها باز شدند. درخت‌ها سبز است. درختان سبزاند.


- فعل براى اسم جمع، مفرد صرف مى‌شود. مثال:


درست

گله آمد.
نادرست

گله آمدند.
ايل آمد. ايل آمدند.
ايل کوچ کرد. ايل کوچ کردند.