ترکيب از عدد و حروف

براى شمارش اعداد درشت، از ترکيب عدد و حروف استفاده مى‌شود. اعداد درشت را اعداد ۵ رقمى و بالاتر مى‌ناميم.


مثال:

بنويسيد

۳۵
ننويسيد

سى و پنج
۱۷۵ صصد و هفتاد و پنج
۵،۳۷۵ پنج هزار و سيصد و هفتاد و پنج
۲۵ هزار و ۲۳۲ ريال ۲۵/۲۳۲
۷۲۵ هزار و ۲۳۲ ۷۲۵/۲۳۲
يک ميليون و ۲۵۳ هزار و ۳۷۲ ۱/۲۵۳/۳۷۲
۱۵۲ ميليارد و ۳۲۵ ميليون ريال ۱۵۲/۳۵۲/۰۰۰/۰۰۰


۱۹ کيلو و ۲۵۲ گرم و ۶۵ سانتى‌گرم هروئين


تبصره: هرگاه در خبر بيش از ۵ مورد اشاره به عدد درشت باشد، مى‌توان از مورد ششم به بعد فقط با استفاده از اعداد نوشت.


در تيتر، ليد و خلاصه (سوتيتر) حدود ارقام درشت را بنويسيد. مثال:


- ليد:

رئيس‌جمهور امروز لايحه بودجه ۱/۳۸۵۶ ميليارد ريالى سال آينده کشور را تقديم مجلس شوراى اسلامى کرد.


- خلاصه تيتر:

هزينه‌هاى بودجه عمومى دولت در سال آينده در مجموع حدود ۱/۳۷۵۶ ميليارد ريال برآورد شده که ۹/۳۰۵۰ ميليارد ريال از آن هزينه‌هاى جارى و ۲/۸۰۵ ميليارد ريال را هزينه‌هاى عمرانى تشکيل مى‌دهد.

ساير موارد

۱. اسامي، عبارات و يا اصطلاحات را همان‌گونه که موسوم شده است، نوشته مى‌شود:


مثال:

عمليات کربلاى ۸، والفجر ۵


برنج آمل ۲، ميدان ۷ تير


آرپى‌جى ۷


۲. در مورد اعداد هزارى و ميليونى که فاصله‌اى ميان اعداد وجود دارد و دقيق نيست و حالت تقريبى دارد، واژه‌هاى هزار و ميليون در صورتى‌که در دوطرف يکسان باشد تکرار نمى‌شود ولى در صورتى‌که متفاوت باشد تکرار مى‌شود و حذف به قرينه درست نيست. در اين مورد از قاعده اعداد تقريبى (استفاده از حروف) پيروى نمى‌شود.


مثال:

بنويسيد

۱۴ تا ۱۵ ميليون
ننويسيد

۱۴ ميليون تا ۱۵ ميليون
۱۴ هزار تا ۱۵ ميليون ۱۴ تا ۱۵ ميليون


۳. واحدهائى که علامت اختصارى آنها براى خوانندگان ناآشنا است، بايد با حروف مشخص شود.


مثال:

بنويسيد

۲۲۵ سانتى‌متر مکعب
ننويسيد

۲۲۵cc
۲۲۰ کيلوگرم ۲۲۰kg
۴۸ درجه سانتى‌گراد ۴۸°
۷۵ درصد %۷۵
۲۲۵ دلار $۲۲۵


- عدد و معدود:

به‌منظور تناسب بين عدد و معدود، مى‌توان از واژه‌هاى متناسب با معدود با شرح زير استفاده کرد:


۱. نفر يا تن، براى انسان: دو نفر يا دو تن


۲. نفر براى شتر: چهار نفر شتر


۳. رأس يا سر، براى چهارپايان: ۱۲ رأس گوسفند


۴. دستگاه، براى وسايط نقليه، انواع ماشين و وسايل خودکار، پنج دستگاه خودرو، يک دستگاه يخچال.


۵. قبضه براى شمشير، کارد و برخى سلاح‌هاى جنگيي: شش قبضه شمشير، ۱۰۰ قبضه تفنگ


۶. عراده، براى توپ و تانک: ۱۵ عراده توپ، ۷۵ عراده تانک (براى تانک دستگاه نيز استفاده مى‌شود)


۷. باب، براى خانه، مغازه و چشمه: ۱۴ باب خانه، ۵۴ باب مغازه


۸. فروند، براى کشتي، هواپيما و هلى‌کوپتر: ۱۲ فروند کشتي، ۵ فروند هواپيما، شش فروند هلى‌کوپتر


۹. دست، براى لباس و برخى اشياء و ظروف: يک دست مبل، پنج دست لباس، چهار دست بشقاب، شش دست فنجان، شش دست چنگال.


۱۰. جلد، براى کتاب، دفتر، پوست: ۱۴ جلد کتاب، هفت جلد دفترچه، ۱۲ جلد پوست دباغى شده


۱۱. قواره يا توپ: برى لباس‌هاى ندوخته و پارچه:پنج قواره پارچه


۱۲. طاقه: براى شال: دستار و دستمال: هفت طاقه شال


۱۳. جفت: براى کفش، جوراب، دستکش: چهار جفت کفش، سه جفت دستکش


۱۴. تخته، براى فرش، لحاف، پتو: ۱۲ تخته فرش


۱۵. قلاده براى برخى از جانوران مثل پلنگ، شير، سگ و گربه: دو قلاده شير در باغ وحش نگهدارى مى‌شود.


۱۶. اصله، براى درخت: چوب و الوار: هفت اصله درخت


۱۷. حلقه، براى اشياء گرد، مثل لاستيک، فيلم، چاه و انگشتري: ۱۸ حلقه لاستيک، ۱۵ حلقه چاه، يک حلقه انگشتري


۱۸. شعله، براى اشياى نورانى مثل: فانوس، چراغ: چراغ سه شعله


۱۹. رشته براى اشياء نوار مانند، مثل طناب، کمربند، قنات و مرواريد: سه رشته قنات


۲۰. قطعه، براى زمين، باغ، چک، عکس: چهار قطعه چک، دو قطعه زمين همچنين، با برخى از اسم‌ها، ”عدد“ يا ”دانه“ هم به‌کار مى‌رود، دو دانه سيب، يک‌دانه گلدان.