بعضى از سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات داراى نام کوتاه شده يا اختصارى هستند.


مانند:


- سازمان تربيتي، علمى و فرهنگى ملل متحد (يونسکو)
- سازمان کشورهاى صادرکننده نفت (اوپک)
- سازمان آزادى‌بخش فلسطين (ساف)
- سازمان اطلاعات مرکزى آمريکا (سيا)
- سازمان اطلاعاتى شوروى (ک.گ.ب)


قاعده کلي: در اشاره اول خبر، نام سازمان به‌صورت کامل و دقيق نوشته مى‌شود و نام اختصارى به‌دنبال آن در پرانتز قرار مى‌گيرد. در اشاره‌هاى بعدي، بايد فقط از نام اختصارى که در داخل گيومه قرار مى‌گيرد، استفاده کرد. در تيتر اصلى و خلاصه تيتر (سوتيتر) مى‌توان صورت‌هاى اختصارى شناخته شده را به‌کار برد. مثال:


- اشاره اول:

سازمان آزاديبخش فلسطين (ساف) امروز اعلام کرد....


- اشاره دوم به بعد:

”ساف“ همچنين دخالت کشورهاى اروپاى غربى از جمله... .