همه واژه‌هائى که از زبان‌هاى بيگانه وارد زبان فارسى شده و مى‌شود و بيشتر هم اسم خاص جغرافيائي، تاريخى يا مربوط به علوم پايه است و با صداى همزه تلفظ مى‌شود، بايد با همين قاعده‌ها، نوشت و معمول شده است که اغلب آنها را با ”ياء“ مى‌نويسند. مثال:


بوئنوس آيرس سن‌لوئيز کاکائو تئورى
ايدئولوژي نيواورلئان رئاليست گروئنلند
ئيدروژن تئاتر پروتئين موزائيک


هنگام نگارش به واژه‌هائى که نمونه درست آنها با نمونه معمول در فارسى متفاوت است توجه داشته باشد:


شيوه عربى

مسؤول
شيوه معمول در فارسى

مسئول
مسأله مسئله
هيأت هيئت
مسؤولان مسئولان
قراءت قرائت
براءت برائت


همچنين، به کلماتى که نگارش و تلفظ آنها به هم نزديک است، اما معنى متفاوت دارند، توجه کيند:


عربى

نهار (روز)
فارسى

ناهار (غذاى ظهر)
درب (دروازه) در
رويه (انديشه و خرد) روش (رفتار)
بهاء (نور، روشني) بها (ارزش و قيمت)
بنابراين: بهاء ۱۵۰ ريال، درست نيست.