خبر بايد به‌صورتى نوشته شود که هم مردم بتوانند آن را بخوانند و بفهمند و هم درست باشد تا مورد ايراد صاحب‌نظران قرار نگيرد. خوانندگان يک روزنامه را هم مردم کم‌سواد و هم متخصيصين زبان و ادبيات تشکيل مى‌دهند. روزنامه‌نگار بايد درست، گيرا و روان بنويسد. علاوه بر اين بايد از دستور زبان مورد استفاده آگاه باشد، واژه‌ها را بشناسد و جايگاه آنها را در کلام بداند تا نوشته‌هاى او مورد توجه خوانندگان قرار گيرد.