تيتر بايد دقيق و بدون ابهام باشد و پيام خبرى را به‌روشنى بيان کند. معمولاً تيترهاى کلى غير مشخص که بدون استفاده از فعل نوشته مى‌شوند، پيام خبرى را به‌طور ناقص بيان مى‌کنند براى مطالب خبري، بايد از نگارش تيترهاى کلى و غيرمشخص خوددارى کرد و پيام را به‌صورت صريح نوشت.


به اين تيتر توجه کنيد:


کنگره بين‌المللى بزرگداشت فردوسى در ايران


اين تيتر مبهم، مشخص نمى‌کند که اين کنگره برگزار شده است يا در چه زمانى برگزار مى‌شود. اگر به‌صورتي، زمان ”امروز يا فردا يا...“ را به تيتر اضافه کنيم (در مواقعى که در مباحث بعد گفته خواهد شد) تيتر داراى معناى مشخص خواهد شد. اما به‌صورت فعلى يعنى:


کنگره بين‌المللى بزرگداشت فردوسى فردا در تهران


تا فعل به آن نيافزائيم از ابهام خارج نخواهد شد. البته ممکن است گفته شود مى‌توان اين تيتر را با ”رويتر“ تکميل کرد، يعنى فعل را در ”روتيتر“ به‌کار برد. به اين صورت:


روتيتر: فردا برگراز مى‌شود
تيتر اصلى: کنگره بين‌المللى بزرگداشت فردوسى در تهران


بايد توجه داشت که تيتر اصلى همواره بايد مستقل و بدون واسطه، معناى کامل داشته باشد، زيرا تيتر اصلى خبرى است که بيش از هر مطلب نظر خواننده را جلب مى‌کند و به همين دليل بايد جدا از اجزاء ديگر تيتر اصلي، مشخص و داراى مفهوم باشد. حتى زمانى که تيتر را به‌صورت ”نقل قول، مى‌نويسيم بايد تيتر اصلى بدون توجه به ”روتيتر“ يا ساير اجزاء تيتر، داراى معناى مشخص و بدون ابهام باشد. بدين ترتيب تيتر موردنظر با فعل مفهوم پيدا مى‌کند.


کنگره بزرگداشت فردوسى فردا در تهران برگزار مى‌شود


در تيترهاى ”نقلي“ اگر گوينده (ناقل) جمله در اولويت باشد، بايد در تيتر اصلى در نظر گرفته شود.


مثال:

رئيس‌جمهوري: ما فردوسى را ملي، اسلامى و جهانى مى‌دانيم


در صورتى‌که ناقل خبر در درجه دوم اهميت (اهيمت کمتري) قرار داشت، چنانچه رو تيتر به سبب کمبود جا، يا به هر علت ديگرى در صفحه‌آرائى نهائى حذف شود، به تتير اصل خبر، لطمه وارد نمى‌آورد.


مثال:

سازمان سنجش آموزش کشور:
نتايج کنکور سراسرى هفته آينده اعلام مى‌شود


در چنين مواردي، روتيتر هم حذف شود، تيتر اصلى داراى ابهام نخواهد شد. زيرا به‌صورت يک تيتر مستقل معنى‌دار و مشخص، عمل مى‌کند.