مقايسه بين عنوان رويدادهائى که در نخستين روزنامه‌ها چاپ شد با تيترهائى که امروزه در مطبوعات ديده مى‌شود نشان مى‌دهد که تغيير و تحول شکل عناوين اخبار و تيترها براساس يک سرى تکنيک‌هاى هنرى و اشکال هندسى به‌وجود آمد و هدف جلب توجه بيشتر خوانندگان به تيترها است.


در انتخاب شکل تيتر، در درجه نخست تعداد ستون‌هاى روزنامه و تعداد سطرها بيش از اندازه حروف اهميت دارد. در روزنامه‌هاى نخستين تيترها به عناوين فصول يک کتاب بيشتر شباهت داشت که امروز به اين نکته پى برده مى‌شود.


بسيارى از شکل‌هائى که ارائه مى‌شود براى خبرهاى چندستونى مناسب نيست و مورد استفاده آنها براى تيترهائى تا دو ستون مناسب است.


۱. تتير يک سطري، تيتر يک سطرى تيترى است که مانند خط مستقيم از يک تا چند ستون مى‌تواند ادامه يابد. مانند:


جنگ بار ديگر به کابل بازگشت


۲. تيتر دوسطرى مساوي: تيتر دوسطرى با توجه به تعداد ستون‌هاى مورد استفاده به‌صورت مربع يا مستطيل باشد. مانند:


نويسنده ايرانى برنده جايزه
کتاب ”کريستين آندرسن“ شد


۳. تيتر چندسطرى مساوي: اين‌گونه تيتر معمولاً براى تيترهاى کوچک با حروف نازک مى‌تواند تا ۴ سطر هم نوشته شود و تعداد ستون‌ها نيز از يک تا ۳ ستون باشد. مانند:


يادداشت تفاهم همکارى علمى
آموزشى و تکنولوژيکى ايران و
پاکستان امروز به امضاء رسيد


۴. تيتر پلکاني: تيتر پلکانى را که معمولاً براى خبرهاى ۲ تا ۳ ستونى مناسب است، دو تا سه سطر زير هم قرر گرفته و شکل متوازى‌الاضلاع درست مى‌کند. مانند:


ژاپن از تقاضاى غيرمتعدها براى
اصلاحات در شوراى امنيت استقبال کرد


۵. تيتر هرم وارونه: تيتر هرم وارونه که براى خبرهاى دو تا سه ستونى مناسب است از دو تا سه سطر تشکيل شده و اندازه‌هاى سطرهاى آنها از بالا به پائين کم مى‌شود. مثال:


هجدهمين نمايشگاه بين‌المللى تهران
با شرکت ۵۱ کشور مهمان
افتتاح شد


۶. تيتر مثلثي: اين تيتر از نظر شکل، نقطه مخالف تيتر هرم وارونه است و از سطر کوتاه شروع مى‌شود و به سطرهاى طولانى‌تر پايان مى‌يابد و شکل مثلت به‌خود مى‌‌گيرد.مانند:


کنفرانس بين‌المللى
مسلمانان آسياى مرکزى در
دانشگاه الزهرا مصر برگزار مى‌شود


علاوه بر اين شکل تيترها، تيترهاى ديگرى را هم مى‌توان در نظر گرفت، اما بايد به اين نکته توجه داشت که شکل تيتر با اندازه خبر نيز مى‌تواند تعيين شود. خبرهاى طويل مسلماً تيترهاى درشت مى‌طلبد و تعداد سطرها نيز به اندازه خبر و تعداد ستون‌هاى اختصاص داده شده به خبر بستگى پيدا مى‌کند. در هر حال در تيترهاى دوسطر و چند سطرى هر سطر مانند يک مصراع شعر عمل مى‌کند، کلمات شکسته نمى‌شود و بايد به‌نحوى سطربندى شود که خواندن تيتر را براى خواننده تسريع کند.