”تيتر“ معمولاً پس از تنظيم خبر نوشته مى‌شود و خبرنگار بايد قواعد تيترنويسى را همچون خبرنويسى بشناسد. در نگارش تيتر بايد نکته‌هائى را در نظر گرفت تا بتوان تيترى گيرا، مناسب، صحيح و قابل فهم ارائه داد، هرچند که در برخى مواقع به هنگام تيترنويسى با توجه به نوع رويداد خبري، پاره‌اى استثناء نيز وجود دارد.


نکاتى که حتى‌المقدور بايد در تيترنويسى به آن توجه کرد:


- تيتر بايد در حد ممکن با مطلب ”ليد“ خبر هماهنگ و منطبق باشد و مطالب ليد را به‌طور فشرده بيان کند. در مواردى که از سبک تاريخى يا رعايت توالى زمانى رويداد، در تنظيم خبر استفاده مى‌شود و همچنين در برخى از تيترهاى ”استنباطي“ (که به آن پرداخته خواهد شد) تيتر و ليد مى‌توانند به‌‌طور مستقيم با يکديگر هماهنگ نباشند.


- در نوشتن تيتر بايد از واژه‌هاى آشنا و رسا استفاده کرد.


- تيتر بايد روشن، دقيق و بدون ابهام باشد.


- چون تيتر بدون فعل اکثر مواقع به شعار تبديل مى‌شود، بايد حتى‌المقدور حاوى فعل باشد. مگر در شرايطى که انجام شدن يا انجام نشدن امرى براى خواننده ابهامى در بر نداشته باشد.


- انتخاب فعل مناسب، کليد موفقيتى در نگارش تيتر است.


- از نوشتن تيترهاى سئوالي، مگر در مواقع لزوم و استثناء، بايد خوددارى کرد.


- از نوشتن تيتر با فعل منفى بايد اجتناب کرد، مگر وقوع نيافتن رويدادى که حتماً بايد صورت مى‌پذيرفت، به دلايل يا دلايل مهمى صورت نپذيرفته است.


- از تکرار کلمه در تيتر بايد اجتناب کرد.


- از شکستن واژه‌ها در تيتر بايد پرهيز کرد.


- هرچه تيتر کوتاهتر باشد (به‌شرط آنکه مهم‌ترين مطلب را به‌طور دقيق برساند) مناسب‌تر است.


- از نگارش حروف اضافه و برخى واژه‌هاى مانند ”به“، ”براي“، ”با“ و نظاير آن در ابتداى تيتر بايد خوددارى شود.


- شکل ظاهرى تيتر را از نظر انتخاب واژه‌هاى مشابه بايد در نظر گرفت. (به‌ويژه در زبان فارسى که شکل برخى از کلمات با حروف سربى يا حروف آماده يا حروف کامپيوترى باهم تفاوت دارد و اصولاً برخى واژه‌ها زيباتر به‌نظر مى‌رسد).


- همانند ”ليد“، تيتر نقلى به‌صورت نقل قول مستقيم تنها در صورتى مجاز است که تيتر، ويژگى‌هاى بالا را دارا باشد. در غير اين‌صورت، بايد مفهوم مطلب را به‌صورت نقل قول غيرمستقيم در نگارش تيتر در نظر گرفت.