تيتر بايد حاوى خبر باشد و در عين حال نگاه به آينده داشته باشد. اين امر سبب مى‌شود تا کنجکاوى خواننده تيتر، تحريک شود. با چنين ويژگى است که تيتر به وظيفه خود عمل مى‌کند و خواننده را به خواندن خبر وامى‌دارد.


براى آنکه بتوان تيتر را به عامل کنجکاوى کردن خوانندن و ترغيب وى به مطالعه خبر تبديل و در واقع تيتر آينده‌نگر شود مى‌بايست به اين اصول توجه کرد:


۱. واژه اول تيتر بايد به‌نحوى انتخاب شود که بيشترين تأثير را بر خواننده بگذارد. به همين دليل نبايد از کلمات بى‌روح و سست و همچنين حروف اضافه در ابتداى تيتر استفاده کرد. کلمه اول تيتر بايد ضربه اول را بر ذهن خواننده وارد کند و با توجه به بار معنائى که دارد به چشم خواننده بيايد و بر ذهن او نقش ببندد.


شبيخون دريائي-هوائى آمريکا به عراق


۲. شناخت بار عاطفى کلمات در تيترنويسى اهميت فوق‌العاده‌اى دارد. هر واژه مى‌تواند القاگر معنا و موضوعى خاص باشد. شناخت کلمات و بار و معناى آن به تيتر نويس کمک مى‌کند تا تيترها را از صفت مختلف بر حذر دارد، کاربرد صفت در تيتر همچون خبر ممنوع است. زيرا صفت، تيتر را هم از واقعى و عينى بودن دور مى‌کند و هم قضاوت به‌وجود مى‌آورد که داورى و قضاوت وظيفه تيترنويس نيست. به‌عنوان مثال به اين تيتر که در يکى از روزنامه‌ها به چاپ رسيده بود، توجه کنيد:


پلنگ وحشى پس از مجروح کردن ۳ نفر از پاى درآمد


اين تيتر علاوه بر طولانى بودن از صفت بهره گرفته، طبيعى است که پلنگ حيوان اهلى نيست، اما چرا در تيتر کلمه وحشى (صفت) به‌کار گرفته شده است. به‌نظر مى‌رسد تيترنويس قصد داشته مجروح شدن ۳ انسان را توجيه کند و هيجان تيتر را افزايش دهد. در هر حال نه کاربرد صفت توجيهى مى‌يابد و نه طولانى بودن و خستگى که تيتر به‌وجود مى‌آورد.


۳. ضرباهنگ در تيتر-گزافه نيست که گفته شود تيتر همچون يک مصراع يا يک بيت شعر بايد وزن و ريتم يا ضرباهنگ داشته باشد تا دلنشين و آهنگين شود.


برخى از تيترها روى خط راست حرکت مى‌کنند. اين تيترها آهنگ يکنواخت و معتدلى دارند.


رئيس‌جمهور به دمشق رفتتيتر از نقطه ”الف“ تا ”ب“ يک حرکت بى‌افت و خيز و يکنواخت دارد، و بدون آنکه فراز و نشيب در لحن اثر بگذارد.


حرکت موجى - تيتر در اين وضع روى طول موج، حرکت موزون و آهنگى دارد. آهنگ تيتر دلنشين است که با استفاده از واژه‌هاى آهنگين نوشته شده است.


هفته‌اى در پبيش است؛ سرد، بارانى و برفىحرکت ضربه‌اى - تيتر در اين موضوع ريتميک و با ضرباهنگ شکسته يا منقطع به‌نظر مى‌آيد. ضربه‌ها روى هر واژه مى‌نشيند و با واژه بعدى به حرکت درمى‌آيد.


کودتا در الجزاير شکست خوردنوع انتخاب واژه‌ها با توجه به ضرباهنگ آنها به نوع رويداد بستگى دارد.


روتيتر:      رئيس‌جمهور در مصاحبه با تايم:
تيتر:      آقاى کلينتون مزاحم نشويد
”حرکت موجي“
ضرب‌الاجل تمام شد افزايش قيمت ممنوع-مجلس
”حرکت ضربه‌اى“ ”حرکت ضربه‌اى“


مهارت در تتيرنويسى با استمرار و حفظ اصول و قواعد اوليه به‌وجود مى‌آيد. اکنون تيترهاى مختلفى در نشريات به چشم مى‌خورد، اما روزنامه‌نگاران جوان توجه کنند که بدون فراگيرى اصول و قواعد کلاسيک تيترنويسى و تمرين مستمر روى تيترهاى ساده، امکان بروز خلاقيت در تيترنويسى کمتر پيش‌ مى‌آيد.