تيترهائى که در صفحه اول روزنامه‌ها قرار مى‌گيرد، براساس معيارها و ارزش‌هاى ويژه‌اى از نظر شکل و محتوا انتخاب مى‌شود.


در تحريريه بسيارى از روزنامه‌هاى بزرگ، شورائى مرکب از سردبيران و دبيران بخش‌هاى مختلف تحريريه (دبير سرويس‌ها) تيترهاى صفحه اول روزنامه را انتخاب مى‌کنند.


در مرحله نخست دبيران بخش‌ها با توجه به اشرافى که بر حوزه خبرى خود دارند، تيترهاى پيشنهادى را ارائه مى‌دهند که معمولاً از يک يا دو تيتر تجاوز نمى‌کند. پس از ارائه تيترها، شوراء براى انتخاب تيترهاى صفحه اول تصميم‌گيرى مى‌کند و از ميان ده‌ها تيتر: تيترهاى مناسب را برمى‌گزيند. انتخاب تيترها، پس از بررسى جوانب اخبار صورت مى‌گيرد و در واقع، شوراء تيترها را با توجه به سياست خبري، خط‌مشي، جهت‌گيرى‌هاى روزنامه، مخاطبان و تأثير آن بر افکار عمومى گزينش مى‌کند.


در اين ميان، با در نظر گرفتن فرم و صفحه‌آرائى متداول روزنامه ”تيتر خبر اصلى صفحه اصلي“ (Banner Headline)، در صفحه‌آرائى يک تيترى و تيتر دوم (در صفحه آرائى دو تيتري) انتخاب مى‌شود. منظور از تيتر اول ودوم، تيترهاى درشت است، زيرا برخى از روزنامه‌ها از چند تيتر مربوط به خبرهاى جداگانه نيز بهره مى‌گيرند.


اهميت انتخاب تيتر خبر اصلى صفحه اول (تيتر سرتاسري)، همواره از ديگر تيترهاى اين صفحه بيشتر است، زيرا شوراء (يا سردبير) با انتخاب تيتر اصلى صفحه اول مى‌گويد که از مهم‌ترين خبر روزنامه اين خبر است“. بديهى است هر خواننده با توجه به مرتبط بودن يک رويداد خبرى با کار و زندگى او، اهميت و ارزش خبر را تعيين مى‌کند.


در اوايل دهه ۱۹۷۰ ديدگاهى که با عنوان ”برجسته‌سازي“ يا اولويت‌گذاري“ (Agenda-Setting)، رسانه‌ها از سوى ”دونالدشا“ و ”ماکسول مک‌کوم“ (Donald shaw . Maxwell McCombs)، مطرح شد، اشاره به اين نکته دارد که رسانه‌هاى خبرى با بزرگ و برجسته کردن رويدادهاى مختلف، کوشش در القاء ديدگاه‌هاى خاص خود به مخاطبان دارند. از نظر اين پژوهشگران، بزرگ و برجسته کردن مطلب در رسانه‌هاى خبرى سبب مى‌شود که مخاطبان هم، همانند رسانه‌ها، آن مطلب را برجسته و مهم بپندارند. آنها مى‌گويند اگر رسانه‌هاى خبرى (مطبوعات، راديو و تلويزيون) با اين عمل نتوانند تغييرات رفتارى قابل قبولى در مخاطبان خواهند شد. همان‌طور که بررسى‌هاى بعدى نشان مى‌دهد، اين نکته را بايد در نظر داشت که خواننده روزنامه اهميت و ارزش هر خبر را با توجه به ارتباط آن رويداد به کار و زندگى خود تعيين مى‌کند و آثار شناختي، انفعالى و رفتارى رسانه‌ها، چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت بستگى به اين موضوع دارد.


با اين حال تيتر وظايف مشخصى دارد که مهم‌ترين آنها عبارتند از: بيان خبر در فشرده‌ترين شکل، تفکيک مطالب، اولويت‌گذارى اخبار با توجه به اندازه تيتر (پونيت، Point)، هدايت مخاطب به خواندن خبر، تأثيرگذارى بر افکار عمومى و کاربرد آن در صفحه‌آرائى و زيبا ساختن آن.