اشخاصى که در خبر اشاره به آنان مى‌شود، بايد به‌طور دقيق معرفى شوند. در هر خبر، معرفى اشخاص که در جامعه داراى مقام و سمتى هستند، لازم است، حتى اگر اين افراد شناخته شده باشند. معرفى افراد در خبر ممکن است با ذکر شغل، مقام، محل سکونت، سن و نظاير آن باشد. افرادى که داراى چندين مقام يا سمت هستند، براى شناساندن آنان بايد از مهم‌ترين عنوان آنان استفاده کرد.


ذکر عناوين دکتر، مهندس يا نظاير آن ضرورتى ندارد مگر اينکه ذکر ميزان تحصيلات يا درجه تحصيلى اشخاص با توجه به‌نوع خبر الزامى باشد. مثلاً خبرهاى علمي، مذهبى و... .


در خبرنويسى قاعده کلى اين است که اگر لازم باشد نام شخص در خبر گفته شود، در اشاره اول نام و نام خانوادگى دقيق وى ذکر گردد در اشاره‌هاى بعدى ذکر نام‌خانوادگى يا مقام شخص کافى است.