براى نوشتن ليد مى‌توان از عناصر خبر (که؟ کجا؟ کي؟ چه؟ چرا؟ چگونه؟) و ارزش‌هاى خبرى (شهرت، دربرگيري، برخورد و...) بهره و کمک گرفت. بايد کوشيد تا آنجا که امکان دارد، جواب سئوال‌هاى مربوط به عناصر خبر را به‌دست آورد و از مهم‌ترين آنها، در نگارش ليد بهره گرفت و از ارزش‌هاى خبر براى شناخت ماهيت رويداد استفاده کرد.


ارزش‌هاى خبري، عناصر را به‌صورت مشخص‌تر بيان مى‌کند، عنصر ”که“ در واقع همان ارزش شهرت است که قبلاً شرح آن داده شد. عنصر ”کي“ همان بُعد زمان يا تازگى خبر است. ”کجا“ همان بُعد به مجاورت است. عنصر ”چه“ ماهيت رويداد را بيان مى‌کند. رويداد ممکن است داراى ارزش دربرگيري، برخورد، اختلاف، درگيرى يا عجيب، شگفت‌آور و استثنائى باشد.


نکته اصلى در اينجا است که بايد مشخص کرد عنصر ”چه“ کداميک از ارزش‌هاى خبر را دارا است و به چه نسبتي؟ براى مثال، اگر رويداد داراى ارزش دربرگيرى است بايد سعى کرد آن را در ليد نشان داد. مثلاً وقتى سازمانى دولتى (بانک) اعلام کند که به کارکنان دولت که بيش از ۱۰ سال سابقه کار داشته باشند وام خريد مسکن پرداخت مى‌کند، ارزش دربرگيرى اين خبر کارمندان و خانواده‌هاى آنها را شامل مى‌شود و تأثير مستقيم براى آنان دارد. بنابراين ليد را مى‌شود به‌صورت زير تنظيم کرد:


مثال:

تهران - منبع (نام روزنامه يا خبرگزاري)- رئيس بانک ... امروز اعلام کرد از سال آينده به همه کارکنان دولت که بيش از ۱۰سال سابقه کار مستمر دولتى داشته باشند، وام خريد خانه در تهران پرداخت مى‌شود.


در اين خبر ممکن است مطالب ديگرى هم بيان شده باشد، اما آنچه در ليد به‌عنوان مهم‌ترين مطلب آمده حاوى عناصر زير است:


که؟ بانک ...


کجا؟ تهران


کي؟ از سال آينده


چه؟ پرداخت وام به کارکنان دولت با ...


چرا؟ خريد خانه


چگونه؟ در ليد بيان نشده است


در اين مثال شهرت، (بانک...) يا همان عنصر ”که“ و در برگيرى پرداخت وام به کارکنان دولت همان عنصر ”چه“ است.


تفاوت اين ليد با ليدى که به‌عنوان مثال در پائين مى‌آيد اين است که عامل دربرگيرى در ليد زير به‌روشنى بيان نشده است: