- ليد بى‌محتوا

به‌طورکلى هر رويداد خبرى حاوى مطالب مهم يا نکات جالب است که مى‌توان چکيده مهم‌ترين قسمت آن را در ليد خبر قرار داد. خبرنگار بايد از نوشتن مطالب کلى و بى‌محتوا (کليشه‌اي) که مطلبى به خواننده نمى‌دهد، خوددارى کند.


- ليد با محتواى زياد

به همان اندازه که ليد بى‌محتوا مناسب نيست، ليدى هم که به شش عنصر خبر پاسخ گويد، مناسب نيست، مثال زير تاحدى اغراق‌آميز است، اما نمونه ليد منسوخ شد‌ه‌اى را نشان مى‌دهد که به تمام عناصر خبر پاسخ مى‌گويد.