براى نگارش هر نوع ليدى از انواع ليدهاى مورد بررسي، بايد نکاتى را در نظر گرفت تا مخاطب به‌طور سريع و صريح در جريان خبر قرار بگيرد و علاقه‌مند به تعقيب بقيه خبر (متن خبر) شود.


- از نوشتن مثال مبهم و گنگ در ليد خوددارى کنيد.


- مطالب خيلى جزئى را در ليد ننويسيد.


- نام و نام خانوادگى افراد (منابع خبري) در صورتى‌ در ليد نوشته مى‌شود که خواننده با خواندن آن نام بتواند قيافه آن شخص را در ذهن خود تداعى کند. در غير اين‌صورت بهتر است از شخصيت حقوقى و عنوان آن فرد در ليد استفاده شود. اگر شخصيت حقيقى يا حقوقى اشخاص / منابع خبر از ”شهرت“ لازم برخوردار نيستند، بايد ليد خبر را بدون اشاره به عنصر ”که“ نوشت.


- ليد بايد چکيده مهم‌ترين مطلب را به‌صورت مشخص بيان کند.


- کوشش کنيد ليد خبر از چهل واژه بيشتر نباشد.


- ليد خبر معمولاً حاوى يک يا حداکثر دو جمله باشد.


- ليد را با زمان يا مکان شروع نکنيد. مگر آنکه زمان يا مکان خبر از اهميت ويژه‌اى برخوردار باشد.


- ذکر کلمه ”امروز“ به ليد خبر در بيشتر خبرها بُعد ”تازگي“ مى‌دهد.


- در ليد، تنها در صورتى ”نقل قول مستقيم“ به‌کار ببريد که مطلب نقل قول شده چکيده مهم‌ترين مطلب را بيان کند. در غير اين‌صورت مناسب است مفهوم مطلب به‌صورت ”نقل قول غيرمستقيم“ نوشته شود.


- در روش تنظيم خبر به سبک هرم وارونه و سبک تاريخى همراه با ليد، محتواى ليد با تيتر خبر هماهنگ است.