در گذشته چنين مرسوم بوده است که ليد خبر به تمام پرسش‌هاى مربوط به عناصر خبر (که؟ کجا؟ کي؟ چه؟ چرا؟ چگونه؟) پاسخ دهد ولى امروزه اين روش توصيه نمى‌شود (مگر در مواردى خاص که به آن اشاره خواهد شد)زيرا ليدى که به شش عنصر خبر پاسخ دهد، هم پيچيده و طولانى است و هم احتمال دارد جواب بعضى از پرسش‌هاى عناصر خبر، در ابتداى (پاراگراف او) خبر، لازم نباشد. مثلاً زمان (کي؟) و محل دقيق (کجا؟) يک رويداد خبرى ممکن است به اهميت ديگر عناصر نباشد که در ليد خبر نوشته شود.


هنگام تهيه ليد پرسش‌هاى زير را بايد مطرح کرد:


- کداميک از نکات واقعه از ديگرى مهمتر است؟


- ارزش‌هاى خبرى واقعه کدام است؟


- تغييرات جديد رويداد چه بوده است؟


- چگونه مى‌توان با حداقل واژه‌ها، بهترين ليد را نوشت؟