بگراند خبر

بگراند خبر به قسمت انتهائى خبر مى‌گويند که معمولاً يک يا دو پاراگراف است و از بين مطالب آرشيوى و مرتبط با موضوع خبر انتخاب مى‌شود و سابقهٔ موضوع خبر را بيان مى‌کند. اين مطلب تکميل‌کنندهٔ خبر است و اطلاعات مکمل خبر را در اختيار مخاطب قرار مى‌دهد.