مثال:


- مکان-منبع:

ليد: بيش از ۶۰ درصد از زنان داراى همسر در ايران براى کنترل جمعيت از وسايل جلوگيرى از باردارى استفاده مى‌کنند.


به گزارش سازمان ملل طى بررسى‌هائى که از سال ۱۹۷۷ (ميلادي) تا سال ۱۹۹۳ به عمل آورده است. استفاده از وسايل جلوگيرى از باردارى در ايران سير صعودى داشته است.


براساس تعيين گزارش نرخ رشد جلوگيرى از باردارى که طى سال‌هاى ۸۷-۱۹۷۷ کند بوده است از سال ۹۳-۱۹۸۷ شتاب بيشترى گرفته است.


در گزارش سازمان ملل که چهار کشور ايران، بنگلادش، کنيا و پاکستان را مورد بررسى قرار داده، ايران بيشترين رشد و پاکستان کمترين رشد را از نظر جلوگيرى از باردارى داشته‌اند.

جدول موقعيت کشورهاى جهان از نظر جمعيت

جمعيت
۱۹۹۵
(هزار نفر)
جمعيت
۲۰۲۵
(هزارنفر)
جمعيت
۲۰۱۰
(هزارنفر)
۱. چين ۱،۲۱۸،۸۲۳ ۱. چين ۱،۳۸۵،۴۷۴ ۱. چين ۱،۵۲۲،۸۰۹
۲. هند ۹۳۰،۶۴۲ ۲. هند ۱،۱۸۲،۶۷۲ ۲. هند ۱،۳۸۴،۵۸۱
۳. آمريکا ۲۶۳،۲۰۰ ۳. آمريکا ۳۰۰،۴۳۱ ۳. آمريکا ۳۳۸،۳۳۸
۴. اندونزى ۱۹۸،۴۰۲ ۴. اندونزى ۲۴۰،۶۱۹ ۴. اندونزى ۲۷۶،۵۲۶
۵. برزيل ۱۵۷،۸۰۰ ۵. برزيل ۱۹۴،۴۱۱ ۵. پاکستان ۲۵۱،۸۰۰
۶.روسيه ۱۴۷،۴۸۰ ۶.پاکستان ۱۸۷،۷۰۰ ۶.نيجريه ۲۴۶،۰۳۰
۷.پاکستان ۱۲۹،۷۰۰ ۷.نيجريه ۱۶۱،۹۶۹ ۷.برزيل ۲۲۴،۵۷۱
۸.ژاپن ۱۲۵،۲۳۶ ۸.بنگلادش ۱۶۰،۸۱۶ ۸.بنگلادش ۱۹۴،۰۹۴
۹.بنگلادش ۱۱۹،۱۸۴ ۹.روسيه ۱۴۹،۵۰۰ ۹.روسيه ۱۵۳،۱۰۰
۱۰.نيجريه ۱۰۱،۲۳۲  ۱۰. ژاپن ۱۳۰،۳۹۷ ۱۰.مکزيک ۱۳۶،۵۹۴
۱۱.مکزيک ۹۳،۶۷۴ ۱۱.مکزيک ۱۱۷،۶۵۱ ۱۱.اتيوپى ۱۲۹،۷۲۳
۱۲آلمان ۸۱،۷۰۴ ۱۲.ويتنام ۹۲،۵۱۳ ۱۲.ژاپن ۱۲۵،۸۰۶
۱۳.ويتنام ۷۵،۰۲۹ ۱۳.اتيوپى ۸۹،۹۶۲  ۱۳.ويتنام ۱۰۸،۱۴۱
۱۴.فليپين ۶۸،۴۲۴ ۱۴.فيليپن ۸۷،۲۰۶ ۱۴.زئير ۱۰۷،۶۴۳
۱۵.مصر ۶۱،۹۴۸ ۱۵.ايران ۸۳،۶۶۴ ۱۵.ايران ۱۰۶،۰۹۹


Source: Population Reference Bureau's 1995 World Data Sheet


جدول موقعيت کشورهاى جهان از نظر جمعيت، موقعيت ۱۵ کشور جهان را از نظر جمعيت نشان مى‌دهد. در ستون اول ۱۵ کشور که در سال ۱۹۹۵ بيشترين جمعيت را نسبت به ديگر کشورها دارا هستند ارائه شده است. در ستون دوم کشورهائى که در سال ۲۰۱۰ (ميلادي) داراى بيشترين جمعيت خواهند شد و در ستون سوم نيز در سال ۲۰۲۵ (ميلادي) ۱۵ کشور پرجمعيت را نشان مى‌دهد.


براى تنظيم خبر از اين جدول از دو شيوه‌اى که قبلاًً اشاره شد، مى‌توان بهره گرفت. طبيعى است که يک خبرنگار ورزيده هنگامى که با اين جدول و آمار مربوط به آن روبه‌رو مى‌شود ده‌ها پرسش به ذهن خود خطور مى‌کند و مى‌تواند با يافتن پاسخ آنها خبر را به‌نحوى بارز و برجسته و با اطلاعات بيشتر ارائه کند.


در اينجا فرض را ايران در نظر مى‌گيريم و پرسش‌هائى را که با افزايش جمعيت به ذهن خبرنگار خطور مى‌کند، مى‌آوريم.


- اگر جمعيت ايران در سال ۲۰۱۰ به ۸۳ ميليون و در سال ۲۰۲۵ به ۱۰۶ ميليون نفر برسد به چند کلاس درس نياز خواهيم داشت؟


- به چند بيمارستان و درمانگاه نياز خواهيم داشت؟


- مصرف گندم به چه ميزان خواهد رسيد؟


- مصرف گوشت قرمز و سفيد و مواد لبنى چقدر خواهد شد؟


- آمد و شد و وسايل نقليه عمومى چگونه و چه تعداد بايد باشد که کفاف جمعيت را بکند؟


- محيط زيست و آلودگى ناشى از جمعيت زياد چه وضعى پيدا مى‌کند؟


ملاحظه مى‌کنيد که اگر بخواهيم پرسش‌هاى ديگرى هم مطرح کنيم بايد به بسيارى از نکات ديگر نظر بيندازيم. اگر خبرنگارى صرفاً به موضوع آموزش و پرورش توجه کنيد، خواهيد ديد که يک جدول آمارى تا چه اندازه کمک مى‌کند تا خبرى تنظيم شود که مخاطب بسيارى پيدا کند.


- تهران- سرويس خبر:

جمعيت کشور با نرخ کنونى رشد، ۱۴ سال ديگر به بيش از ۸۳ ميليون و ۲۹ سال بعد به بيش از ۱۰۶ ميليون نفر خواهد رسيد.


به گزارش آمار منتشر شده از سوى سازمان ملل متحد، ايران در سال ۲۰۱۰ جزء ۱۵ کشور پرجمعيت جهان قرار مى‌گيرد و تعداد نفوس آن به ۸۳ ميليون و ۶۶۴ هزار نفر مى‌رسد.


همين آمار خبر مى‌دهد که در سال ۲۰۲۵ ميلادى جمعيت ايران به ۱۰۶ ميليون و ۹۹ هزار نفر بالغ خواهد شد.


اين گزارش مى‌افزايد در ۱۴ سال آينده چين با يک ميليارد و ۳۸۵ ميليون و ۴۷۴ هزار نفر همچنان پرجمعيت‌ترين کشور جهان خواهد بود.


پس از چين، هند با يک ميليارد و ۱۸۲ ميليون و ۶۷۲ هزار نفر جمعيت و آمريکا با ۳۰۰ ميليون و ۴۳۱ هزار نفر به ترتيب دومين و سومين کشور پرجمعيت جهان خواهند بود.


کشورهاى چين و هند و آمريکا در سال ۲۰۲۵ ميلادى نيز همچنان جزء پرجمعيت‌ترين کشورهاى جهان خواهند بود.


چين در سال ۲۰۲۵ ميلادى يک ميليارد و ۵۲۲ ميليون و ۸۰۹ هزار نفر، هند يک ميليارد و ۳۸۴ ميليون و ۵۸۱ هزار نفر و آمريکا ۳۳۸ ميليون و ۳۳۸ هزار نفر جمعيت خواهد داشت.


همان‌طور که گفته شد در تنظيم خبر از نمودارها و جدول‌هاى آماري، با توجه به اهميت ارزش‌هاى خبرى مى‌توان به جزئيات بيشترى پرداخت و با استفاده از مصاحبه خبري، اطلاعات آرشيوى و ساير منبع، خبر را تکميل کرد.