زمان پيدايش مفاهيم ”روزنامه‌نگارى توسعه“ و ”اخبار توسعه“ دقيقاً روشن نيست ولى مى‌توان ريشه‌هاى آن را مرتبط به برنامه‌هاى توسعه در فيليپين در اواسط دهه ۱۹۶۰ دانست. در آن زمان به روزنامه‌نگاران فيليپينى توصيه شد که در نحوه ارائه گزارش‌هاى مربوط به توسعه، به‌خصوص موضوعات اقتصادي، تجديدنظر کنند.