در شصت سال اخير، حداقل چهار شيوه روزنامه‌نگارى مورد توجه روزنامه‌نگاران و پژوهشگران بوده است که به اختصار به آنها اشاره مى‌شود: