جايگاه، رسالت و مسئوليت اجتماعى روزنامه در جوامع مختلف، با ساختارهاى سياسي، اقتصادى و فرهنگى متفاوت به گونه‌هاى مختلف تبيين شده است. رسالتى که براى روزنامه، چه از نقطه‌نظر مخاطبان، چه از نظر دولت‌ها و چه از ديدگاه دست‌اندرکاران مطبوعات تصور مى‌شود، حاوى مشابهت‌ها و تفاوت‌ها است. در ايران، بحث‌ها و اختلاف‌نظرها درباره جايگاه، رسالت و مسئوليت اجتماعى روزنامه، نه با انتشار نخستين قانون مطبوعات در سال ۱۳۲۶ قمرى (۱۲۷۸ شمسي)، (۸) و نه ۷۷ سال بعد، با تصويب آخرين قانون مطبوعات در اسفندماه ۱۳۶۴ شمسى در مجلس شوراى اسلامي، خاتمه نيافت.


امروز هم اين سؤال مطرح مى‌شود که رسالت مطبوعات به‌طور کلى و روزنامه به‌طور خاص چه بايد باشد. چه روزنامه‌اى مى‌تواند رسالت و مسئوليت اجتماعى خود را به‌نحو مطلوب به انجام رساند؟ به‌عبارت ديگر، روزنامه‌نگارى مطلوب کشور ما بايد به چه شيوه‌اى باشد و چه ويژگى‌هاى را دارا باشد؟