وسيلهٔ مؤثر

برخلاف آنچه در آغاز تصور مى‌شد، وسيله ارتباطى پديده‌اى خنثى و بدون هيچ تأثير نيست. اثرات شگرف وسايل ارتباطى بر پيام و در نهايت بر مخاطبين آن در فصل عناصر ارتباط آمده است.

همکارى متقابل

وسايل ارتباط جمعى به‌عنوان پديده‌هائى زنده، فعال و مؤثر با يکديگر در رقابت داخلى و همچنين همکارى‌هاى متقابل هستند، شناخت اين تأثير در انطباق وسايل ارتباط با شرايط نو و تأمين هماهنگى خانواده ارتباطات حائز اهميت است.

پويا و ديناميک

وسايل ارتباط جمعى به‌عنوان ابزارى پويا و در حال تحرک مستمر، شناخت پيگيرى را ضرورى مى‌سازند تا از تأثيرات آنان بر انسان‌ها آگاهى حاصل شود و از آنچه فن سالارى (Technocracy) يا حکومت فن بر انسان‌ها و يا شيء سرورى (Reification) خوانده مى‌شود به‌طور آگاهانه و با شناخت دقيق اين وسايل اجتناب گردد.