جدول پاسخ‌‌هاى در ارتباط چه چيزى منتقل مى‌شود؟

رديف نام ذکر نشده تمام رفتارهاى انسانى محرک علائم و نمادها پيام معنى اطلاعات ايده‌ها و افکار مهارت‌ها مظاهر فکرى
۱ ارسطو *
۲ شرام *
۳ نيوکامب *
۴ روش *
۵ شنن *
۶ هاولند *
۷ برلو *
۸ آزگود * *
۹ ليندگرن *
۱۰ رايت *
۱۱ لارسن * *
۱۲ مافيوس اسميت *
۱۳ لاسول *
۱۴ هولت رينه‌هارت *
۱۵ گوير *
۱۶ آرانگارن *
۱۷ ميلر * *
۱۸ برلسون *     * *
۱۹ براونل *
۲۰ انجمن ارتباط جمعى *
۲۱ کولى *
۲۲ ويليامز *
۲۳ موريس *
۲۴ ميکى اسميت * *
۲۵ گوردن *
۲۶ بنژ *
۲۷ لانگلى *