جدول پاسخ‌هاى ارتباط چه نوع چيزى است؟

رديف نام ذکر نشده فراگرد روش عمل کارکرد ساز و کار جريان هر چيزى که انسان
انجم مى‌دهد.
۱ ارسطو *
۲ شرام
۳ نيوکامب
۴ روش     *
۵ شنن
۶ هاولند *
۷ برلو
۸ آزگود *
۹ ليندگرن *
۱۰ رايت *
۱۱ لارسن *
۱۲ مافيوس اسميت *
۱۳ لاسول *
۱۴ هولت رينه‌هارت *
۱۵ گوير *
۱۶ آرانگارن *
۱۷ ميلر *
۱۸ برلسون * *
۱۹ براونل * *
۲۰ انجمن ارتباط جمعى *
۲۱ کولى *
۲۲ ويليامز *
۲۳ موريس *
۲۴ ميکى اسميت *
۲۵ گوردن *
۲۶ بنژ *
۲۷ لانگلى *