يکى از اشارات غيرکلامى که کم‌ترين توجه را به خود معطوف داشته اما از بيشترين قدرت برخوردار، است، توسط کف دست انسان ارائه مى‌شود، و زمانى‌که به ‌نحو صحيح مورد استفاده قرار گيرد توشه‌اى از اقتدار براى استفاده کننده ‌آن فراهم مى‌کند و قدرت صدور فرمان سکوت به ‌ديگران را مى‌دهد.


در حرکات کف دست، سه حالت اصلى وجود دارد: کف دست رو به ‌بالا، کف دست رو‌ به پائين و کف دست بسته با يک انگشت به حالت اشاره. تفاوت بين اين سه حالت، با يک مثال مشخص مى‌شود: فرض کنيم که از شخصى درخواست مى‌کنيد که جعبه‌اى را بلند کند و به نقطه ديگرى در همان اتاق حمل کند. فرض را بر اين مى‌گذاريم که شما از يک نوع آهنگ صدا، کلمات و حالات چهره استفاده مى‌کنيد و فقط حالت کف دست‌هاى خود را تغيير مى‌دهيد. حالت دست رو به بالا به‌عنوان يک حرکت غيرتهديدآميز و سلطه‌پذير استفاده مى‌شود که يادآور التماس گداى خيابانى است. شخصى که از او درخواست حرکت دادن جعبه شده است، احساس نمى‌کند که درخواست همراه با فشار است و در يک وضعيت معمولى مافوق / زيردست، از اين درخواست احساس تهديدشدگى نمى‌کند. زمانى‌که کف دست برگشته و به ‌سمت پائين است، بلافاصله اقتدار را تداعى مى‌کند. شخصى که از او چنين درخواستى شده، احساس مى‌کند که برداشتن جعبه يک فرمان است و شايد نسبت به شما احساس دشمنى بکند، که اين بستگى به نوع ارتباط شما با او دارد. به‌عنوان مثال، اگر شخصى که از او اولين درخواست را نموده‌ايد، همکار هم‌تراز شما است، مى‌تواند درخواست شما را که با کف دست رو به پائين همراه بوده رد کند، اگر کف دست شما به‌ سمت بالا باشد، تمايل بيشترى به ‌پذيرفتن درخواست شما نشان مى‌دهد. اگر شخصى که اين درخواست از او مى‌شود، زيردست شما باشد، اين حرکت قابل قبول است زيرا شما از اقتدار لازم براى استفاده از آن برخوردار مى‌باشيد.


دست سلطه‌پذير
دست سلطه‌پذير

دست سلطه‌گر
دست سلطه‌گر

دست پرخاشگر
دست پرخاشگر

(در شکل دست پرخاشگر)، کف دست به‌صورت مشت بسته شده و انگشت اشاره تبديل به يک چوب نمادين گشته که از آن طريق سخنگو مجازاً مخاطب خود را به ‌تسليم مى‌کشاند. استفاده از انگشت اشاره يکى از ناراحت‌کننده‌ترين اشاراتى است که يک شخص مى‌تواند درحين صحبت‌کردن به‌کار ببرد، به‌خصوص موقعى که همراه با کلمات سخنگو ضربه ‌بزند. اگر شما عادت به اين کار داريد، توجه خود را بر‌حرکات کف دست رو به ‌پائين و بالا معطوف نماييد. به‌زودى در مى‌يابيد که رفتار راحت‌ترى توسط شما ايجاد مى‌شود و اثر مثبت‌ترى بر ديگران مى‌گذاريد.