اين سؤال شايد به ‌ذهن خواننده برسد که ”اگر کف دست‌هايمان به ‌هنگام دروغگوئى نمايان باشد، مردم گفته مرا باور خواهند کرد؟ پاسخ به اين سؤال آرى و خير است. اگر يک دروغ آشکارا با کف دست‌هاى نمايان همراه کنيد، شايد براى شنوندگان خود رياکار به‌نظر برسيد، زيرا خيلى ديگر از حرکاتى که بايد به ‌هنگام صداقت نمايان باشند، وجود ندارند و حرکات منفى که هنگام دروغگوئى استفاده مى‌شود، با کف دست‌هاى باز متناقض است.


کلاهبردارها و دروغگوها حرفه‌اى کسانى هستند که مى‌توانند دروغ‌هاى خود را هنرمندانه با علائم غيرکلامى حاکى از صداقت به‌هنگام دروغگوئى ماهرانه‌تر باشد، حرفه او بهتر انجام مى‌شود.


البته مى‌توانيد هنگام برقرارى ارتباط با ديگران، بازکردن کف دست‌ها را تمرين نمائيد و خود را محق‌تر جلوه دهيد، از طرفي، هرقدر که حرکات کف دست‌هاى باز تبديل به يک عادت شود، تمايل به دروغگوئى نيز کم‌تر مى‌شود. نکته جالب اينجا است که اکثر مردم به‌ سختى مى‌توانند با کف دست‌هاى باز دروغ بگويند و در واقع استفاده از اين حرکت، شايد بر کاهش دروغگوئى تأثير داشته باشد و مردم را تشويق کند که با شما صادق باشند.