زمانى‌که شخصى از رفتار و نظرات ديگران ناراضى است اما در ارائه نظر خود احساس محدوديت مى‌کند، رفتارهاى غير‌کلامى روى مى‌دهند که به‌عنوان علائم جايگزين شناخته شده‌اند، به‌عبارت ديگر حاکى از يک نظر‌ ابراز نشده هستند. يکى از اين علائم برداشتن کُرک‌هاى خيالى از روى لباس است. شخصى که اين کار را انجام مى‌دهد، معمولاً رويش را از نگاه ديگران برمى‌گرداند و رو به زمين نگاه مى‌کند تا اين عمل جزئى و بى‌اهميت را انجام دهد. اين يکى از رايج‌ترين نشانه‌هاى نارضايتى است و هنگامى‌که شنونده مرتباً کُرک‌هاى خيالى را از روى لباس خود برمى‌دارد، اشاره واضحى دال بر بى‌علاقگى او به صحبت است، گواينکه شايد لفظاً با همه چيز موافقت کند.


در هنگام مواجه با اين حرکت، کف دست‌هاى خود را نمايان کنيد و بپرسيد، “خوب، نظر شما چيست؟“ يا ”متوجه هستيم که نظرى راجع به اين مسئله داريد، اگر مايليد نظر خود را بگوئيد“ سپس به عقب تکيه دهيد، دست‌ها را از هم جدا کنيد به‌طورى که کف دست‌ها نيز نمايان باشد و منتظر جواب شويد. اگر آن شخص بگويد که با شما موافق است اما همچنان به‌کار خود ادامه دهد، شايد نياز به يک روش مستقيم‌تر براى کشف اعتراض پنهانى او باشد.


برداشتن کرک‌هاى خيالى
برداشتن کرک‌هاى خيالى