اکثر حيوانات فضاى خاصى از پيرامون بدن خود را فضاى شخصى و حريم خود مى‌پندارند وسعت اين فضا عمدتاً بستگى به تراکم محيطى که حيوان در آن رشد کرده دارد. شيرى که در نقاط دورافتاده آفريقا بزرگ شده، احتمالاً حريمى به شعاع ۵۰ کيلومتر يا بيشتر دارد که بسته به تراکم جمعيت شيرها در آن منطقه است و حريم خود را با ادرار يا مدفوع خود علامتگذارى مى‌کند. اما شيرى که با شيرهاى ديگر در اسارت بزرگ شده، شايد حريمى چندين مترى داشته باشد که محصول تأثير مستقيم شرايط متراکم است.


همانند ساير حيوانات، انسان فضاى شخصى و متحرک خود را دارد، به‌عبارت ديگر ”حباب هوا“ ئى با خود حمل مى‌کند و اندازه آن بستگى به تراکم جمعيت محلى دارد که در آن بزرگ شده است. بنابراين اين حريم شخصى وابسته به‌عوامل فرهنگى است. در حالى‌که بعضى از فرهنگ‌ها مانند ژاپنى‌ها، عادت به ازدحام دارند، سايرين ”فضاهاى باز و وسيع“ را ترجيح مى‌دهند و دوست دارند فاصله خود را حفظ کند. البته، تأکيد ما عمدتاً بر رفتار مردمى است که در غرب بزرگ شده‌اند.


وضعيت کنونى نيز مى‌تواند برفاصله‌اى که يک شخص در برابر ديگران حفظ مى‌کند (در آن فاصله مى‌ايستد) تأثير بگذارد.