دست به صورت

گاهى اوقات حرکات سررفتن حوصله، ارزيابى و تصميم‌گيرى با هم ترکيب مى‌شوند و هر يک بخشى از رفتار شخص را نمايان مى‌کنند.


(شکل مجموع علائم ارزيابى و تصميم‌گيري) نشان مى‌دهد که علامت ارزيابى به سمت چانه حرکت کرده و دست شايد چانه را هم به آرامى بمالد. اين شخص در حال ارزيابى پيشنهاد است. ضمن اينکه همزمان تصميم‌گيرى مى‌کند. زمانى‌که شنونده علاقه خود را نسبت به صحبت‌هاى گوينده از دست مى‌دهد، سر او روى دستش به حالت استراحت درمى‌آيد. (شکل مجموع علائم ارزيابى و تصميم‌گيرى و بى‌حوصلگي) نشان مى‌دهد که در حالى‌که شنونده علاقه خود را از دست مى‌دهد، سر توسط شست نگه داشته مى‌شود.


مجموع علائم ارزيابى و تصميم‌گيري
مجموع علائم ارزيابى و تصميم‌گيري

مجموع علائم ارزيابى و تصميم‌گيرى و بى‌حوصلگي
مجموع علائم ارزيابى و تصميم‌گيرى و بى‌حوصلگي

حرکات مالش سر و ضربه زدن به سر

مدل اغراق‌آميز حرکت کشيدن يقه بلوز، ماليدن پشت گردن با کف دست است، چيزى‌که کالرو آن را ”وبال گردن“ ناميده است. شخصى که از اين حرکت هنگام دروغ گفتن استفاده مى‌کند، معمولاً سر خود را پائين مى‌اندازد و سعى مى‌کند در چشم طرف مقابل نگاه نکند. اين علامت همچنين به‌عنوان نشانه ناراحتى يا عصبانيت مورد استفاده قرار مى‌گيرد که در چنين موردى در وهله اول به پس‌گردن مى‌زند و سپس شروع به ماليدن گردن مى‌کند. اجازه بدهيد فرض را بر اين بگذاريم که شما درخواست انجام کار خاصى را از زيردست خود نموده بوديد و او فراموش کرده که در زمان تعيين شده، اين کار را انجام دهد. زمانى‌که نتايج کار را از او سؤال مى‌کنيد، او به‌طور غيرکلامى با زدن ضربه به سر خود فراموشى خود را نشان مى‌دهد، او يا به پيشانى خود ضربه مى‌زند و يا به پشت‌گردن، گوئى به‌طور سمبوليک مشغول تنبيه خود است. اينکه شخصى چه احساسى راجع به شما يا اين وضعيت حاد دارد، بستگى به اين دارد که به کدام قسمت از سر خود ضربه بزند ـ پيشانى يا گردن.


علامت وبال گردن
علامت وبال گردن

چنانچه او به پيشانى خود ضربه بزند (شکل ”واي، نه، باز هم!“) نشانه اين است که از اينکه شما به فراموشى او اشاره نموده‌ايد، ناراحت نشده است، اما اگر پشت گردن خود را بزند (شکل علامت ”وبال گردن“)، به‌طور غيرکلامى به شما مى‌گويد که واقعاً ”وبال گردن“ هستيد زيرا به اشتباه وى اشاره کرده‌ايد. کسانى‌که عادت به ماليدن پشت گردن خود دارند، معمولاً منفى يا انتقادگر مى‌باشند، اما افرادى که پيشانى خود را مى‌مالند تا يک اشتباه را به‌طور غيرکلامى نشان دهند، معمولاً آدم‌هاى بازتر و راحت‌‌ترى هستند.


واى نه باز هم
واى نه باز هم