آن ناحيه از بدن شخصى که شما به آن تأثيرى قوى بر پيامد برخورد رودرروى شما داشته باشد. اگر يک مدير هستيد و قصد توبيخ يک کارمند تنبل را داريد، از چه نگاهى استفاده مى‌کنيد؟ اگر از نگاه اجتماعى استفاده مى‌کنيد، هر چقدر هم که صداى بلند يا تهديدآميز باشد، کارمند توجه کم‌ترى به کلمات شما مى‌کند. نگاه اجتماعى زهر کلام شما را مى‌گيرد و نگاه صميمى يا خصوصى احتمالاً باعث ارعاب يا خجالت کارمند مى‌شود. نگاه تجارى مناسب‌ترين نگاه است زيرا يک اثر قوى برگيرنده مى‌گذارد و به او مى‌گويد که شما جّدى هستيد.


نگاهى که مردان آن را به‌عنوان ”نگاه اغواگرانه“ مى‌شناسند و توسط خانم‌ها مورد استفاده قرار مى‌گيرد همان نگاه يک‌برى و نگاه صميمى است. اگر زن يا مردى بخواهد ”ناز کند“ فقط کافى است که از نگاه صميمى اجتناب کند و به‌جاى آن‌ از نگاه تجارى در رابطه عاشقانه باعث مى‌شود که يک زن يا مرد با صفت سرد و غيرصميمى شناخته شود.


نکته اينجا است که وقتى نگاه صميمى يا خصوصى را براى يک معشوق احتمالى استفاده کنيد، افکار شما آشکار مى‌شود. زنان در ارسال و دريافت اين نوع نگاه مهارت دارند اما متأسفانه مردان اين‌طور نيستند. مردان معمولاً آشکارا از نگاه صميمى استفاده مى‌کنند و عموماً متوجه گرفتن چنين نگاهى از طرف زنان نيستند که اين به نوبه خود باعث ناراحتى‌ آنها مى‌شود.