نگاه تجارى

هنگامى‌که مشغول بحث يا مذاکره‌اى تجارى يا کارى هستيد تصور نمائيد که يک مثلث روى پيشانى طرف مقابل است. با خيره شدن به اين ناحيه يک جوّ جدى ايجاد مى‌کنيد و طرف متوجه مى‌شود که منظور شما واقعاً کار و معامله است. چنانچه نگاه شما به زير سطح چشمان طرف مقابل نيفتد، شما قادر به حفظ کنترل ارتباط خواهيد بود.


نگاه تجاري
نگاه تجاري

نگاه اجتماعى

هنگامى‌که نگاه به زير سطح چشمان طرف بيفتد، يک جو اجتماعى به‌وجود مى‌آيد. آزمايشات انجام شده در زمينه نگاه کردن نشان داده که در طول برخوردهاى اجتماعى نيز چشمان شخصى که خيره مى‌نگرد به يک ناحيه مثلثى روى صورت طرف مقابل نگاه مى‌کند که اين مثلث بين چشم‌ها و دهان مى‌باشد.


نگاه اجتماعي
نگاه اجتماعي

نگاه صميمى

اين نگاه به‌طرف زير چانه و ساير بخش‌هاى بدن شخص است. در برخوردهاى نزديک، ناحيه مثلثى بين چشم‌ها و سينه مى‌باشد و براى نگاه‌هاى دور، از چشم‌ها تا محل اتصال دو سر ران‌ها است. زنان و مردان از اين نگاه براى علاقه به يکديگر استفاده مى‌کنند و کسانى‌که علاقه‌مند باشند، متقابلاً همين نگاه را برمى‌گردانند.


نگاه خصوصى ـ صميمى
نگاه خصوصى ـ صميمى

نگاه يک‌برى

نگاه يک‌برى براى انتقال علاقه يا خصومت استفاده مى‌شود. چنانچه در ترکيب با ابرو‌هائى که اندکى بالا رفته يا لبخند باشد، نشانه علاقه است و اغلب به‌عنوان يک علامت جفت‌يابى به‌کار مى‌رود. چنانچه با ابرو‌هاى پائين افتاده يا ابرو‌هاى چين‌دار يا گوشه‌هاى لب که به سمت پائين برگشته استفاده شود، نشانه شک و ترديد يا خصومت يا يک رفتار انتقادآميز است.