تنها زمانى‌که به شخص ديگرى ”چشم در چشم“ نگاه کنيد، مى‌توانيد يک شالوده واقعى براى ارتباطات بنا نمائيد هم از اين رو است که بعضى از مردم زمانى‌که با ما صحبت مى‌کنند، رفتارى دارند که کاملاً احساس راحتى مى‌کنيم، ولى بعضى‌ها مى‌توانند به ما احساس ناراحتى بدهند و بعضى ديگر به‌نظر غيرقابل اعتماد مى‌رسند. اين عمدتاً مربوط به مدت زمانى مى‌شود که به ما نگاه مى‌کنند يا در حال صحبت به چشم‌هاى ما خيره مى‌شوند. هنگامى‌که شخصى به ما خيانت مى‌کند يا مسئله‌اى را از ما پنهان مى‌نمايد، چشم‌هاى او کم‌تر از يک سوم اوقات به چشمان ما خيره مى‌شود. هنگامى‌که نگاه شخصى بيش از دو سوم اوقات به چشمان شما دوخته شود، يکى از دو معنى زير را مى‌تواند داشته باشد، اول، در نظر او (زن يا مرد)، شما خيلى جالب و گيرا هستيد، که در اين مورد، نگاه همراه با مردمک‌هاى منبسط خواهد بود، دوم، نسبت به شما رفتارى خصومت‌آميز دارد و شايد در حال ارائه يک چالش غيرکلامى باشد که در اين صورت مردمک‌ها کوچک مى‌شوند.


ارگايل (Argyle) در يافته‌هاى خود گزارش نموده که وقتى شخص A به شخص B علاقه دارد، به او خيلى نگاه مى‌کند. اين باعث مى‌شود که B فکر کند A به او علاقه دارد، بنابراين در مقابل،B به او علاقه‌مند مى‌شود. به‌عبارت ديگر، براى ايجاد تفاهم با ديگري، نگاه شما بايد حداقل ۶۰ تا ۷۰% از اوقات با نگاه او تلاقى کند. اين باعث تعجب نيست که شخص عصبى و گوشه‌گير که نگاه او کم‌تر از يک سوم اوقات با نگاه شما تلاقى مى‌کند، به‌ندرت قابل اعتماد شما مى‌باشد. در انجام مذاکرات، از به‌کار بردن عينک دودى در تمام مدت پرهيز نماييد زيرا ديگران احساس مى‌کنند که به آنها خيره شده‌ايد.


مانند اغلب علائم غيرکالامي، مدت زمانى‌که يک شخص به ديگرى خيره مى‌شود بستگى به فرهنگ او دارد. اهالى اروپاى جنوبى به‌مدت طولانى خيره مى‌شوند که اين شايد براى ديگران توهين‌آميز باشد و ژاپنى‌ها در حين يک مکالمه بيشتر به گلو و گردن طرف مقابل خيره مى‌شوند تا چهره او، بنابراين هميشه قبل از نتيجه‌گيرى بايد مقتضيات فرهنگى را در نظر بگيريد.


به‌همان اندازه که مدت زمان خيره شدن مهم است. منطقه جغرافيائى صورت و بدن شخصى که شما به او خيره شده‌ايد مهم است زيرا اين نکته نيز بر پيامد يک مذاکره تأثير مى‌گذارد.


قبل از اينکه بتوانيد از روش‌هاى مربوط به چشم به‌طور مؤثر در جهت افزايش مهارت‌هاى ارتباطى خود استفاده کنيد، نياز به ۳۰ روز تمرين آگاهانه خواهيد داشت.