در اين مرحله لازم است بدانيم که چگونه هنگام ارائه يک سخنرانى تصويرى با استفاده از کتاب و نمودار و جدول، نگاه يک شخص را کنترل کنيم. تحقيقات نشان داده که اطلاعاتى که وارد مغز مى‌شوند، ۸۷% از طريق چشم، ۹% از طريق گوش و ۴% از طريق ساير حواس بدن است. به‌‌عنوان مثال اگر شخصى در حالى‌که صحبت مى‌کنيد، به ‌وسايل بصرى شما نگاه کند، حداقل ۹% از پيغام را چنانچه پيغام شما به چيزى که او مى‌بيند ربطى نداشته باشد، جذب مى‌کند. چنانچه پيغام شما به وسايل بصرى ارتباط داشته باشد، او تنها ۲۵ تا ۳۵% از پيغام شما را اگر مشغول نگاه کردن به آنها باشد، جذب مى‌کند. به‌منظور کنترل کامل نگاه او، از يک خودکار يا وسيله‌اى براى اشاره کردن به وسايل بصرى استفاده کنيد، ضمن اينکه همزمان آنچه را که او مى‌بيند، به زبان بياوريد (شکل کنترل نگاه يک شخص با استفاده از خودکار). سپس قلم را از روى تصوير بلند کنيد و آن را بين چشمان خود نگه داريد (شکل کنترل نگاه يک شخص با استفاده خودکار). اين عمل اثر مغناطيسى بر بلند کردن سر او دارد، به‌طورى که به چشمان شما مى‌نگرد و آنچه را که شما مى‌گوئيد، مى‌بينيد و مى‌شنود، لذا از حداکثر توان براى جذب پيغام شما برخوردار مى‌شود. کف دست ديگر شما در حالى‌که صحبت مى‌کنيد، حتماً بايد نمايان باشد.


کنترل نگاه يک شخص با استفاده از خودکار
کنترل نگاه يک شخص با استفاده از خودکار