دست به سينهٔ محکم

اگر در حالتى دست به سينه، مشت‌هاى شخص نيز بسته باشد، حاکى از يک رفتار تهديدآميز و تدافعى است. اين مشخصه اغلب با دندان‌هاى روى هم و چهره برافروخته ترکيب مى‌شود که در اين صورت احتمال بروز يک حمله کلامى يا فيزيکى وجود دارد. براى کشف علت ايجاد اين حالت تهديدآميز (چنانچه مشخص نباشد) نياز به برخورد مطيعانه با کف دست‌ها رو به بالا مى‌باشد. شخصى که از اين مجموعه اشارات استفاده مى‌کند از يک رفتار تهاجمى برخوردار است، برخلاف شخصى که در (شکل مشت کردن دست حاکى از يک رفتار خصومت‌آميز ) در حالت تدافعى دست به سينه شده است.


مشت کردن دست حاکى از يک رفتار خصومت‌آميز
مشت کردن دست حاکى از يک رفتار خصومت‌آميز

گرفتن بازوها

متوجه خواهيد شد که مشخصه اين حالت دست به سينه، گرفتن محکم بازوها براى استحکام بخشيدن به اين حالت و جلوگيرى از هرگونه تلاش براى بازکردن و نمايان شدن بدن مى‌باشد. گاهى اوقات آنقدر بازوها سفت گرفته مى‌شود بندهاى انگشت به‌علت قطع شدن جريان خون به رنگ سفيد درمى‌آيد. اين نوع جمع کردن دست‌ها در ميان کسانى‌که در مطب پزشکان يا دندان‌پزشک‌ها منتظرند بسيار رايج است يا افرادى که براى اولين‌بار پرواز مى‌کنند و منتظر بلند شدن هواپيما هستند. اين رفتار يک حالت منفى خوددارانه را مى‌نماياند.


یک حالت خیلی جدی
یک حالت خیلی جدی

در دفتر يک حقوقدان، وکيل احتمالاً به حالت دست به سينه با مشت‌هاى بسته ديده مى‌شود در حالى‌که موکل شايد بازوهاى خود را با دست گرفته باشد.


مقام و موقعيت اجتماعى مى‌تواند بر نحوه جمع‌کردن دست‌ها تأثير داشته باشد. يک شخصيت برتر مى‌تواند با جمع‌نکردن دستها‌ى خود برترى خود را در حضور اشخاصى که به تازگى با آنان آشنا شده است نمايان سازد. به‌عنوان مثال در مراسم معارفه در يک شرکت پس از دست دادن سلطه‌گرانه در يک فاصله اجتماعى از آنها مى‌ايستد و دست‌هاى خود را در کنار بدن، يا پشت خود در حالت سلطه‌گرانه مچ در دست يا دست در جيب نگه مى‌دارد. او به‌ندرت دست‌هاى خود را جمع مى‌کند. از طرف ديگر، کارکنان جديد، پس از دست دادن با رئيس، به‌ خاطر اضطرابى که در حضور رياست شرکت دارند، دست‌هاى خود را به‌طور کامل يا تا حدودى جمع مى‌کنند. هر دو، يعنى رئيس و کارکنان با علائمى که به‌کار مى‌برند احساس ناراحتى مى‌کنند زيرا نشانگر مقام هر يک در برابر ديگرى است. اما زمانى‌که مدير‌کل با يک مدير اجرائى جوان که به تازگى به اين مقام دست يافته و از تيپ سلطه‌گر است و احتمالاً حس مى‌کند که به اندازه مديرکل اهميت دارد، چه اتفاقى مى‌افتد؟ پيامد احتمالى اين است که هر دو با هم به روش دست‌دادن سلطه‌گر، دست مى‌دهند و سپس مدير جوان دست‌هاى خود را جمع مى‌کند به‌ طورى‌که شست هر دو دست رو به بالا و در حالت عمودى باشند (شکل نمايش رفتار برتر).


نمايش رفتار برتر
نمايش رفتار برتر

اين حالت مدل تدافعى حالتى است که در آن هر دو دست به‌طور افقى جلوى بدن قرار گرفته‌اند و شست دست‌ها به‌طرف بالا مى‌باشد که نشان مى‌دهد اين فرد خونسرد و بى‌خيال است. شست‌هاى رو به بالا نشان مى‌دهد که از اعتماد به‌ نفس برخورداريم و دست‌هاى جمع شده حس حمايت به ما مى‌دهد.


فروشنده‌ها نياز دارند بررسى کنند که چرا يک خريدار از اين علامت استفاده کرده تا بدانند که روش مورد استفاده آنها مؤثر بوده يا خير. چنانچه علامت شست‌ها به‌طرف بالا در پايان نمايش محصولات آنان استفاده شود و با حرکت مثبت ديگرى که خريدار از خود نشان داده ترکيب گردد، فروشنده به‌‌راحتى مى‌تواند معامله را تمام کند و سفارش بگيرد، اگر چنانچه در پايان نمايش محصولات، خريدار دست بسته شود در حالى‌که مشت‌هاى خود را بسته نگه داشته (شکل گرفتن دست خود) و چهره‌اى بى‌حالت و خشک به خود بگيرد، اگر فروشنده بر اخذ سفارش پافشارى کند، پيامدهاى وحشتناکى خواهد داشت.


گرفتن دست خود
گرفتن دست خود

به‌جاى آن بهتر است که به‌ مرحله نمايش محصولات خود برگردد و با سؤالات بيشتر، متوجه هدف خريدار شود. در فروشندگي، چنانچه خريدار به‌طور کلامى بگويد ”نه“، تغيير تصميم او کار دشوارى خواهد بود. توانائى تغيير رفتارهاى غيرکلامى اين اجازه را به شما مى‌دهد که قبل از اعلام، متوجه تصميم منفى شويد و فرصت کافى براى انتخاب يک روش ديگر را داشته باشيد.


اشخاصى که مسلح مى‌باشند يا لباس زرهى به تن دارند، به‌ندرت از دست‌هاى جمع شده استفاده مى‌کنند زيرا سلاح يا زره آنان حکايت بدنى کافى را برايشان فراهم مى‌کند. به‌عنوان مثال، پليس‌ها به‌ندرت دست‌هاى خود را جمع مى‌کنند مگر در حال نگهبانى باشند که معمولاً دست به سينه با مشت‌هاى بسته ديده مى‌شوند تا به وضوح نشان دهند که هيچ‌کس اجازه گذر از جائى که آنها ايستاده‌اند را ندارد.