آغاز مدرسه و يا آمادگى يکى از مهم‌ترين مراحل انتقالى در زندگى کودک شما مى‌باشد. برخلاف محيط غيررسمى پيش از مدرسه، از کودک شما انتظار مى‌رود تا با استانداردهاى رفتارى گروه هماهنگ باشد؛ با ديگران با روحيهٔ همکارى فعاليت کند و به آنچه معلم مى‌‌گويد، گوش فرادهد و به شکلى مثبت پاسخ گويد. به‌علاوه پيشرفت تحصيلى مهم مى‌شود؛ دامنه جديدى از فعاليت‌هاى آموزشي، احتمالاً براى اولين بار در اين مدت کوتاه، شامل خواندن و نوشتن و حساب کردن، او را در موقعيت رقابتى قرار مى‌دهد، پيشرفت و يادگيرى‌هاى خود را با ديگر هم‌کلاسى‌هاى خود مقايسه مى‌کند و اگر آنها در حد او نباشد، تصورى که از خود دارد سير صعودى پيدا مى‌کند (اعتمادبه‌نفس). از اين‌رو هر کودکى مى‌خواهد تا در مدرسه خوب کار کند.