استفاده از دست‌ها

مشت يا سيلى‌‌زدن به صورت يا بدن، هل دادن، سقلمه‌زدن، يا تنه‌زدن، سيخونک‌زدن به پهلو يا به‌ صورت، حرکات خشن و گستاخانه.

استفاده از پاها

لگدپرانى‌هاى خشونت‌آميز، پشت پا زدن عمدي، لگد زدن به کيف مدرسه يا ظرف غذاى قربانى و پا بر زمين کوبيدن.

اخاذى

از يک کودک مطالبهٔ پول کردن و سپس تهديد کردن وى به اينکه اگر کاملاً با خواستهٔ آنها همکارى نکند، او را کتک مى‌زنند.

سوءاستفاده‌هاى کلامى

مسخره‌کردن ناتوانى يا ظاهر يک کودک، طعنه‌زدن، متلک‌گفتن و تهديد‌کردن.

اذيت و آزار نژادى

حملات نژادپرستانه، چه به شکل فيزيکى و يا رواني.


اگرچه قلدرى و زورگوئى پس از اينکه براى يک کودک اتفاق افتاد امرى واقعى و آشکار و واضح است، ولى ممکن است براى والدين او چندان آشکار و روشن نباشد. غالباً قربانى‌اى که مورد زورگوئى قرار گرفته چندين ماه بدون گفتن ذره‌اى حرف دربارهٔ آن مقاومت مى‌کند، چرا که مى‌ترسد با اقرار بر مرود زورگوئى واقع شدن، مورد عيب‌جوئى و شماتت والدين قرار گرفته يا حتى ابله و کودن به‌نظر برسد. اين کار به‌ويژه هنگامى که زورگوئى توسط برادر يا خواهر بزرگتر انجام شده باشد، بيشتر صدق مى‌کند. زورگوئى و قلدرى از طريق اِعمال وحشت رايج شده و پابرجا مى‌ماند.