کودکان نوپا ضرورت‌هاى خاص خود را دارند. موضوع اصلى اين است که آنها چه مى‌خواهند. بنابراين کودک نوپاى شما تصميم مى‌‌گيرد که همين حالا بيسکويت بخواهد، مجبور است همين حال آن را داشته باشد، حال چه شما موافق باشيد چه نباشيد و اگر گفتهٔ شما با خواستهٔ فورى او در تضاد باشد، خيلى ساده به آنچه مى‌گوئيد توجهى نشان نمى‌دهد. قوانينى که پدر و مادر ساخته‌اند در اينجا شکسته مى‌شود، حتى گاهى اين بلا بر سر قوانين ساخته شده توسط بچه‌هاى ديگر نيز مى‌آيد. تنها شخصى که اجازه مى‌دهد قانونى به تصويب برسد کودک شما است! او با قدرت و حاکميت شما مبارزه مى‌کند، چرا که مى‌خواهد تنها کسى باشد که تمام تصميم‌گيرى‌ها را انجام مى‌دهد.

چگونگى پاسخ به مبارزهٔ کودکان نوپا با اقتدار شما

بخشى از دوران رشد دربرگيرندهٔ يادگيرى اين موضوع است که ديدگاه ديگران را در نظر گرفته و به احساسات آنها بينديشيم. کودک نوپاى شما هنوز چنين قدرتى ندارد، بنابراين بدون اينکه احساسات خود را دربارهٔ موضوعى در نظر گيرد، براى انجام آن تصميم مى‌گيرد.


تسليم او نشويد گرچه مقاومت کند. در اين مرحله او نياز به يک انضباط ثابت و محکم داردکه براى او احساس امنيت را به ارمغان آورد. انضباط غيرقاطع و سست در خانه، يا عدم انضباط، کودک کوچک شما را آشفته ساخته و مى‌ترساند. انضباط همچنين او را به حساس شدن به نيازها و خواسته‌هاى ديگران تشويق مى‌کند و به‌سوى خوددارى و کنترل نفس هدايت مى‌نمايد. در حقيقت او نياز دارد که شما محکم بوده و بر سر مواضع خود بمانيد، پس اين‌چنين عمل کنيد.

زبان بدن براى مبارزه

بيان چهره‌اى خنثى و بى‌تفاوت

وقتى به او دستورى مى‌دهيد يا در برابر رفتار او مانعى ايجاد مى‌کنيد، ممکن است به‌جاى پاسخ دادن چهره‌اى کاملاً خنثى و خالى را نشان دهد، گوئى اصلاً نشنيده که شما چه گفته‌ايد: شنيده ولى آرزو مى‌کرد که نمى‌شنيد.

عقب راندن شما

اگرچه با توسل به قدرت جسمانى مانع رسيدن به هدف او نيستند، ولى ممکن است تلاش کند شما را به عقب براند، گوئى قوانين و مقررات شما را به عقب مى‌راند. در ذهن کودک نوپاى شما، وجود شما و محدوديت‌هاى ايجاد شده از طرف شما يکسان است و تفاوتى بين آنها وجود ندارد، بنابراين اگر بتواندد از پس يکى از آنها برآيد، از پس آن ديگرى نيز برآمده.

دست به سينه ايستادن

دست‌ها را جلوى سينه قرار دادن يکى از اولين روش‌هاى نشان دادن قدرت و همچنين اطاعت مى‌باشد. از آنچه به او گفته‌ايد خوشش نمى‌آيد و دستان خود را در دو طرف بدن خويش حلقه کرده يا در جلوى سينه متقاطع مى‌کند. اين روش غيرکلامى براى گفتن اين مطلب است که او آنچه را مى‌گوئيد قبول ندارد و مى‌خواهد با شما مبارزه کند.

پافشارى کردن على‌رغم خواست شما براى تمام کردن موضوع

گرچه هنوز کلمه‌اى در مخالفت و اعتراض نسبت به قدرت شما نگفته، اما اين عمل ممکن است خشمتان را برانگيزد، چراکه به روشنى نشان‌دهندهٔ رد درخواست شما مى‌باشد. رفتار او نشان مى‌دهد که تمايلى ندارد که به گفته‌هاى او گوش دهد.

تهديد کردن و خيره نگاه کردن با نزديک شدن به چهره‌ٔ شما

وقتى که کودک نوپاى شما با خشم و عصبانيت به‌سوى شما مى‌آيد و صورت خود را تا چند سانتى‌مترى شما جلو مى‌آورد، شک نکنيد که اقتدار شما در معرض حمله قرار گرفته است. اين نوع حرکت براى تهديد کردن با اين اميد طراحى شده است که از مواضع خود عقب‌نشينى کنيد.