کودک چه احساس خوشحالى کند چه غم، در هر حال اگر بتواند هيجان خود را با شما قسمت کند، احساس بهترى خواهد داشت. دانستن اينکه شما با احساسات او همراه هستيد غمگينى او را کاهش داده و بر خوشحالى او مى‌افزايد. بنابراين آگاهش سازيد که مى‌دانيد چه احساسى دارد و اين کار را خيلى ساده با گفتن و يا انعکاس حالات او در چهره و لحن صدا انجام دهيد.


سعى کنيد منبع هيجان خود را مشخص کنيد. چنانچه خوشحال است، کشف علت خوشحالى او درک بهترى به شما مى‌دهد و اين اجازه را مى‌دهد تا چنين تجربه‌هائى را در زمان‌هاى ديگر نيز ايجاد کنيد و اگر غمگين است کشف علت اندوه او مى‌تواند به شما کمک کند تا بفهمد چگونه اوضاع را تغيير دهيد. هم‌حسى نسبت به کودک نوپا باعث مى‌شود تا به يکديگر نزديک‌تر شده و به او احساس امنيت و ثبات بدهيد.