در ادامه، ابعاد عمدهٔ هيجانى کودکان سنين بين يک و سه‌سالگى آمده و دربارهٔ اينکه اين هيجان‌ها معمولاً به چه روشى بيان مى‌گردند، اشاره‌اى خواهد شد. هرکدام از اين ابعاد بر زبان بدن کودک نوپاى شما اثر خواهد گذاشت.