نتايج آزمايش معنى‌هاى ضمنى در دو کالج آمريکائى با دو دانشکدهٔ ايرانى
نتايج آزمايش معنى‌هاى ضمنى در دو کالج آمريکائى با دو دانشکدهٔ ايرانى

بعد از آن، طى سال‌ها، با تغييراتى که روى شيوهٔ کار آزگود دادم اين آزمايش را براى کلمهٔ ادب در چند دانشکدهٔ مختلف و برخى دانشکده‌ها، به‌طور مکرر و هر سال دنبال کردم.


نتايج آزمايش‌هاى مربوط به هشت دانشکده همچون رشته‌هاى به هم پيچيدهٔ هشت طناب کنار هم قرار گرفت. تقريباً ميانگين درجات تعيين شدهٔ دانشجويان هشت دانشکدهٔ ايراني مشابه بود.


اين آزمايش در دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالى زير انجام شد. اسامى برخى از دانشکده‌ها پس از ادغام تغيير کرده است:


۱. دانشکدهٔ علوم ارتباطات اجتماعى


۲. دانشکدهٔ صدا و سيما


۳. رشتهٔ ترويج دانشکدهٔ کشاورزى کرج


۴. دانشکدهٔ پرستارى دانشگاه تهران


۵. مؤسسه عالى علوم بيمارستانى ۶. مدرسهٔ عالى پرستارى رازى


۷. مدرسهٔ عالى پرستارى (پهلوى سابق)


۸. دانشکدهٔ علوم اجتماعى دانشگاه علامهٔ طباطبائي.