نتيجهٔ آزمايش معنى‌هاى ضمنى براى کلمهٔ ادب در ۸ دانشکدهٔ ايرانى
نتيجهٔ آزمايش معنى‌هاى ضمنى براى کلمهٔ ادب در ۸ دانشکدهٔ ايرانى

اما در اينجا نيز در جست و جوى تشابه‌ها نبودم بلکه تفاوت‌ها موردنظر بود.


کامپيوتر مى‌توانست مسئله را به خوبى روشن کند. براى انجام آزمايش جديد از ۴۴ دانشجو خواسته شد تست مذکور را براى کلمهٔ ادب پاسخ دهند. برخى از آنها وقتى تست را مى‌ديدند با تعجب مى‌گفتند ادب که سخت يا نرم، دايره‌اى يا گوشه‌دار نمى‌شود. از آنها مى‌خواستم لطف کنند و سؤال نکنند، فقط فکر کنند و با دقت درجه‌اى را علامت بزنند. لحظاتى بعد در سکوت و با تعمق به انجام آزمايش مى‌پرداختند.


در جداول (فراوانى نتايج آزمون از ۴۴ دانشجوى ايرانى براى کلمهٔ ادب) و (درصد نتايج آزمون از ۴۴ دانشجوى ايرانى براى کلمه ادب) در زير فراوانى پاسخ‌ها و درصدهاى آنها مشخص شده است:

جدول فراوانى نتايج آزمون از ۴۴ دانشجوى ايرانى براى کلمهٔ ادب

I
۱۳
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۱ I ۲۱ ۸ ۶ ۴ ۲ ۰ ۰ ۲ ۱
۲ I ۳ ۵ ۲ ۰ ۲ ۴ ۱۰ ۱۷ ۱
۳ I ۴ ۳ ۳ ۶ ۱ ۱ ۴ ۵ ۱۷
۴ I ۲۲ ۹ ۴ ۳ ۲ ۰ ۰ ۱ ۳
۵ I ۲۲ ۶ ۱ ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۶
۶ I ۳۶ ۳ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۷ I ۵ ۳ ۰ ۵ ۲ ۵ ۶ ۹ ۹
۸ I ۱۱ ۳ ۵ ۴ ۲ ۲ ۲ ۸ ۷

جدول درصد نتايج آزمون از ۴۴ دانشجوى ايرانى براى کلمه ادب

I ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۱ I ۴۷/۷ ۱۸/۱ ۱۳/۶ ۹ ۴/۵ ۰ ۰ ۴/۵ ۲/۲
۲ I ۶/۸ ۱۱/۳ ۴/۵ ۰ ۴/۵ ۹ ۲۲/۷ ۳۸/۶ ۲/۲
۳ I ۹ ۶/۸ ۶/۸ ۱۳/۶ ۲/۲ ۲/۲ ۹ ۱۱/۳ ۳۸/۶
۴ I ۵۰ ۲۰/۴ ۹ ۶/۸ ۴/۵ ۰ ۰ ۲/۲ ۶/۸
۵ I ۵۰ ۱۳/۶ ۲/۲ ۶/۸ ۶/۸ ۲/۲ ۲/۲ ۲/۲ ۱۳/۶
۶ I ۸۱/۸ ۶/۸ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲/۲
۷ I ۱۱/۳ ۶/۸ ۰ ۱۱/۳ ۴/۵ ۱۱/۳ ۱۳/۶ ۲۰/۴ ۲۰/۴
۸ I ۲۵ ۶/۸ ۱۱/۳ ۹ ۴/۵ ۴/۵ ۴/۵ ۱۸/۱ ۱۵/۹


اگر به درصدها توجه کنيد موارد جالبى مى‌بينيد. مثلاً ۷/۴۷ درصد پاسخ‌دهندگان ادب را کاملاً قوى دانسته‌اند. ۶/۳۸ درصد درجهٔ ۲ از نرم را علامت زده‌اند. ۶/۳۸ درصد، آن را کاملاً دايره‌اى ذکر کرده‌اند.۵۰ درصد بزرگ و گرم گفته‌اند. ۸/۸۱ درصد کاملاً خوب نوشته‌اند. در مورد خشک يا مرطوب بودن، حدود ۸/۴۰ درصد در همان درجات اوليهٔ مرطوب بودن علامت زده‌اند و در مورد کهنه يا تازه بودن ۲۵ درصد آن را کهنه و ۱/۱۸ درصد در محور اوليه، تازه را علامت زده‌اند. چرا؟ چه رازى در درون ذهن آدم‌ها براى معنى ادب نهفته است؟


برا روشن شدن موضوع ، انحراف استاندارد هر يک از درجات در جدول انحراف استاندارد محاسبه شده است.