جدول سه نوع پشت نمرهٔ نتايج آزمايش معنى‌هاى ضمنى

ستون سوم ستون دوم ستون اول
۱۱۱۱۱۸۵۳ ۱۸۱۱۱۱۱۸ ۱۱۱۱۸۱۱۸
۱۱۱۱۲۷۸۸ ۳۲۸۱۲۱۲۱ ۱۱۳۲۲۸۲۱
۱۱۱۳۲۴۱ ۱۳۲۱۱۱۴۱ ۱۱۱۱۳۲۴۱
۱۱۱۱۷۵۸۸ ۱۱۷۲۲۱۷۳ ۱۲۱۲۱۷۷۳
۱۱۱۱۸۱۱۸ ۱۷۵۱۱۱۸۸ ۱۱۱۱۷۵۸۸
۱۱۱۱۸۲۸۸ ۱۸۸۱۱۱۴۳ ۱۱۱۱۱۸۸۴۳
۱۱۱۱۸۸۴۳ ۱۸۱۱۱۱۸۱ ۱۱۱۱۸۱۸۱
۱۱۱۱۸۹۶۸ ۱۸۹۸۱۱۹۸ ۱۸۱۱۸۹۹۸
۱۱۱۱۸۹۷۹ ۲۷۴۱۲۱۴۴ ۱۱۲۲۷۴۴۴
۱۱۱۱۸۹۹۱ ۳۲۹۹۹۱۹۹ ۱۹۳۹۲۹۹۹
۱۱۱۱۹۹۱۹ ۲۷۹۹۹۲۹۹ ۲۹۲۹۷۹۹۹
۱۱۲۱۷۴۷۷ ۴۵۹۴۹۴۹۹ ۴۴۴۹۵۹۹۹
۱۱۲۱۸۶۸۴ ۱۸۹۵۱۱۸۸ ۱۵۱۱۸۹۸۸
۱۱۲۲۷۴۴۴ ۴۷۴۲۱۱۸۷ ۱۲۴۱۷۴۸۷
۱۱۲۲۷۴۴ ۳۷۹۲۱۱۸۸ ۱۲۳۱۷۹۸۸
۱۱۲۳۲۷۲۳ ۱۸۹۱۵۱۴۲ ۱۱۱۵۸۹۴۲
۱۱۳۱۵۹۹۱ ۹۶۹۳۲۱۹۶ ۱۳۹۲۶۹۹۶
۱۱۳۲۲۸۲۱ ۳۷۸۴۸۴۱۱ ۴۴۳۸۷۸۱۱
۱۱۴۱۷۲۷۲ ۵۶۴۴۷۴۷۱ ۴۴۵۷۶۴۷۱
۱۲۱۱۷۷۷۱ ۸۶۳۳۴۴۶۴ ۴۳۸۴۶۳۶۴
۱۲۱۲۱۷۷۳ ۱۲۸۲۶۱۱۱ ۱۲۱۶۲۸۱۱
۱۲۱۶۲۸۱۱ ۱۸۲۱۱۱۸۸ ۱۱۱۱۸۲۸۸
۱۲۲۱۸۳۶۶ ۱۸۹۳۲۱۴۱ ۱۳۱۲۸۹۴۱
۱۲۲۴۸۴۸۵ ۸۸۱۱۴۹۱۱ ۹۱۸۴۸۱۱۱
۱۲۳۱۷۹۸۸ ۱۷۷۲۱۱۷۱ ۱۲۱۱۷۷۷۱
۱۲۴۱۷۴۸۷ ۱۶۹۳۹۱۹۹ ۱۳۱۹۶۹۹۹
۱۲۴۵۳۴۵۳ ۲۸۴۲۴۱۸۵ ۱۲۲۴۸۴۸۵
۱۳۱۲۸۹۴۱ ۵۸۱۵۵۲۶۵ ۲۵۵۵۸۱۶۵
۱۳۱۹۶۹۹۹ ۱۸۹۱۱۱۶۸ ۱۱۱۱۸۹۶۸
۱۳۹۲۶۹۹۶ ۱۹۹۱۱۱۱۹ ۱۱۱۱۹۹۱۹
۱۵۱۱۸۹۸۸ ۳۵۹۱۱۱۹۱ ۱۱۳۱۵۹۹۱
۱۸۱۱۸۹۹۸ ۴۷۲۱۱۱۷۲ ۱۱۴۱۷۲۷۲
۱۹۳۹۲۹۹۹ ۲۸۳۲۱۱۶۶ ۱۲۲۱۸۳۶۶
۱۹۳۹۸۹۲۴ ۲۲۷۱۳۱۲۳ ۱۱۲۳۲۷۲۳
۲۲۱۹۷۹۹۹ ۲۸۶۱۱۱۸۴ ۱۱۲۱۸۶۸۴
۲۵۵۵۸۱۶۵ ۱۷۹۲۹۲۹۹ ۲۲۱۹۷۹۹۹
۲۹۲۹۷۹۹۹ ۱۲۷۱۱۱۸۸ ۱۱۱۱۲۷۸۸
۴۳۸۴۶۳۶۴ ۴۳۴۲۵۱۵۳ ۱۲۴۵۳۴۵۳
۴۴۳۸۷۸۱۱ ۲۸۹۹۹۱۲۴ ۱۹۳۹۸۹۲۴
۴۴۴۹۵۹۹۹ ۱۸۹۱۱۱۷۹ ۱۱۱۱۸۹۷۹
۴۴۵۷۶۴۷۱ ۲۷۴۱۱۱۷۷ ۱۱۲۱۷۴۷۷
۹۱۸۴۸۱۱۱ ۱۸۹۱۱۱۱۹۱ ۱۱۱۱۸۹۹۱


اگرچه دقت روى اعداد گوناگون کارى خسته‌کننده و بسيار کم جاذبه است، اما ناچار خواندن اين مطلب را بايد تحمل کنيد تا به اين نکته کاملاً اطمينان يابيم که معنى در ذهن آدم‌ها است نه در پيام و معنى‌هاى ذهن مردم با يکديگر متفاوت است.


در جدول فوق ستون سوم نشان مى‌دهد که در ميان ۴۴ نفر مورد آزمايش حتى يک مورد نيست که اعداد علامت زده شده کاملاً مشابه يکديگر باشند. اما اين ۴۴ نفر را مى‌توان به گروه‌هاى مشابه دسته‌بندى کرد، مثلاً ۲۷ درصد از افراد مورد آزمايش نظر آنها دربارهٔ خوب-بد، بزرگ-کوچک، قوي-ضعيف و گرم- سرد بودن ادب کاملاً و دقيقاً مشابه و چهار رقم اول نظر آنان ۱۱۱۱ است. اما همين ۲۷ درصد براى ساير موارد يکديگر اختلاف‌نظر دارند. اگر دقايقى به اعداد ستون سوم دقت کنيد خواهيد ديد که مثلاً شش رقم اول نظر ۳ نفر ۱۱۱۱۸۹ است و يا ارقام سوم تا ششم نظر ۵ نفر ۱۱۸۹ است و چهار رقم اول نظر ۲ نفر عدد ۱۹۳۹ است. پس معنى‌هاى ضمنى برخى از اين افراد، در برخى موارد با يکديگر مشابه است اما همان‌طور که قبلاً گفته شد هيچ دو نمونه‌اى ديده نشد که اعداد هشت رقمى آنان کاملاً مشابه باشد. يا به عبارت ديگر معنى‌هاى ضمنى آنان براى ادب کاملاً مشابه باشند“.