به اين ترتيب عملکرد فراگرد ارتباط را مى‌توان با مشاهدهٔ مدل ارائه شده در قسمت پارازيت از مدل منبع معنى مجسم کرد. اما اين فقط يک ارتباط چهره به چهره بين دونفر است. اين تصوير فقط مربوط به يک لحظه و يک زمان بسيار بسيار کوتاه است. اگر لحظه‌اى ديگر بخواهيم اين مدل را با حقيقت آن موقع تطبيق دهيم ممکن است تغييراتى در داخل منبع معنى در فرستنده و گيرنده روى دهد. مثلاً مارپيچ‌ها از حالت خط پر به نقطه‌چين تغيير کند. يا پس‌فرست در آن لحظه متوقف شده باشد و در نتيجه ادامه فراگرد پس‌فرست نيز براى يک لحظه خاموش شود. اين تغيير در مورد پيام بسيار بسيار محسوس‌تر است. چرا که هر لحظه اين مارپيچ تغيير شکل مى‌دهد.


رمزها تغيير مى‌کنند، نحوهٔ ارائه عوض مى‌شود و محتواء نيز تغيير مى‌کند. وسيلهٔ رمزگذارى و وسيلهٔ ارسال رمز نيز ممکن است در آن لحظه تغيير کرده باشد. مثلاً وسيلهٔ رمزگذارى کلامى فرستنده در يک لحظه خاموش شده و وسيلهٔ رمزگذارى و ارسال رمز غير کلامى او پويا شده باشد. به همين ترتيب در مورد وسيلهٔ دريافت رمز و رمزخوانى نيز احتمال تغيير در لحظهٔ بعد و پارازيت وجود دارد (بنابراين زمان نيز يک عامل است و تمامى سطح مدل را فرا گرفته است).