بى‌شک اين معنى‌ها در مغز انسان جاى دارد. حال چه در حافظهٔ بلندمدت، چه در هيپوکامپوس يا... که مى‌توان در مدل، اين گوى‌هاى معنى را در درون يک مکعب جاى داد.


منبع معنى MS
منبع معنى MS

اين مکعب داراى حجمى نامحدود است. ظرفيت معنى‌هاى آن ثابت نيست. زيرا تعداد يا حجم معنى‌هاى يک کودک سه سالهٔ طبيعى با يک فرد سى سالهٔ طبيعي، يکسان نخواهد بود به اين مکعب‌هاى حاوى معني، منبع معنى ((Meaning source (Ms) مى‌گوئيم و حجم معنى‌هاى آن را با درجهٔ معنى (شايد بتوان معادل degree of meaning را براى آن انتخاب کرد.) نشان مى‌دهيم. بايد دانست که نسبت منبع معنى بالفعل افراد به منبع معنى بالقوهٔ آنان هميشه کمتر از يک است.


حجم معانى افراد با يکديگر متفاوت است. (منبع معنى يک فرد MS ، منبع معنى فرد ديگر MS)
حجم معانى افراد با يکديگر متفاوت است. (منبع معنى يک فرد MS ، منبع معنى فرد ديگر MS)

توجه داشته باشيم که براساس آنچه تاکنون گفته شد تک‌تک اين معنى‌ها يا اين گوى‌ها در هر کدام از اين دو مکعب با يکديگر مشابه نيست و اگر درجهٔ بزرگنمائى آن ميکروسکوپ را بالا ببريم، تفاوت‌هاى دو گوى بايد ديده شود. در مدل شمارهٔ ۳ کوشش شده است تفاوت اين سه گوى که مى‌تواند مثلاً نمادى براى معنى سگ در ذهن سه نفر باشد با سايه روشن‌ها نشان داده شود.


تفاوت يک واحد معنى با رمز يکسانى در سه فرد مختلف
تفاوت يک واحد معنى با رمز يکسانى در سه فرد مختلف