به اين ترتيب پيام از سطح توانائى ارتباطى گيرنده عبور کرده و معنى را متجلى مى‌کند. در مدل شماره الف با تجلى Ḿ بر اثر تحريک پيام Y در ذهن گيرنده، يک سرى فعل و انفعالات انجام مى‌گيرد. ابتدا تفسير و ارزيابى (Evalution) پيام آغاز مى‌شود. در هيچ يک از مدل‌هاى ارتباطى که تاکنون طراحى شده است اين تفسير و ارزيابى در داخل مدل نشان داده نشده است اما برخى از طراحان مدل ارتباط به آن اشاره‌هائى کرده‌اند که نمونه‌هائى از آنها را بازگو مى‌کنيم.


مدل (الف). پيام رمزخوانى شده، پس از عبور از سطح توانائى ارتباطى گيرنده
مدل (الف). پيام رمزخوانى شده، پس از عبور از سطح توانائى ارتباطى گيرنده

ويلبر شرام مى‌گويد: ما به‌طور مداوم، علائم را از محيط خود بازخوانى مى‌کنيم. آنها را تفسير و چيزى را به‌عنوان نتيجه کدگذارى مى‌کنيم. (Schramm,1954,p8)


آندروش: شنونده، پيام دريافت شده را ارزيابى مى‌کند و بين ايده‌ها و حقايقى که او مى‌داند با تجربياتى که دارد و اعتقاداتى که به آن وابسته است ارزيابى مى‌کند و سرانجام نسبت به پيامى که دريافت و تجزيه و تحليل کرده است عکس‌العمل نشان مى‌دهد. (Andersch,1969,p45)


برن‌لوند: برخى از راهنماها / رمزها / بازتاب و عکس‌العمل يا تفسير و تعبير يک يا انواع ديگر را به بار مى‌آورد. (Sereno,1970,p95)


در اين مدل، اين تفسير و ارزيابى را به‌صورت يک مارپيچ نشان داده‌ايم در مدل (ب) مى‌بينيد که پيام Y پس از عبور از سطح توانائى ارتباطى گيرنده، معنى را متجلى مى‌کند. با تجلى معنى مذکور فرآيند تفسير و ارزيابى آغاز مى‌شود. تجلى معنى Ḿ اثرى به جاى مى‌گذارد که اين اثر از لابلاى معنى‌هاى ديگر نيز عبور مى‌کند، در درون ذهن گيرنده معنى‌هاى ديگرى را نيز تجلى مى‌کند و پويشى انجام مى‌شود که منتج به عکس‌العمل و واکنش او مى‌شود. اين عکس‌العمل و واکنش او مى‌شود. اين عکس‌العمل و واکنش که بازخورد (feed back (F.B مى‌گويند به‌صورت نقطه‌چين‌هائى که از سوى گيرنده به طرف فرستنده مى‌رود در برخى از مدل‌ها مشخص شده و در فارسى بازخورد و گاهى پس فرست ترجمه شده است.


مدل (ب) .مسير عبور پيام رمزخوانى شده از سطح توانائى ارتباطى گيرنده و تجلى معنى در گيرنده
مدل (ب) .مسير عبور پيام رمزخوانى شده از سطح توانائى ارتباطى گيرنده و تجلى معنى در گيرنده