فشار و موانع از سوى پيام

ارتبا‌ط‌گر محدود است به تطبيق شکل پيام با نوع محتواء آن. مثلا‌ً نگارش يک مطلب مربوط به مراسم تشييع جنازه، با نگارش مطلبى براى ستون شايعات يک روزنامه متفاوت است. علاوه بر آن يک پيام ممکن است به تنهائى به‌عنوان عنصرى از يک مجموعه تلقى شود. يک مضمون خبرى ممکن است به شيوه‌اى خاص و به‌نحوى ساخته شود که با تمام برنامه‌ها و محتواء روزنامه منطبق باشد. اينها همگى نمونه‌هائى از فشار يا موانع از سوى پيام است.

فشار يا موانع از سوى وسيله

هر وسيله ارتباط جمعي، براى ارتباط‌گر خط مشيى را پيشنهاد مى‌کند که به‌صورت ترکيبى از محدوديت‌هاى ويژه و امکانات ويژهٔ آن وسيله متجلى مى‌شود. يک خبرنگار روزنامه و همکاران او با خبرنگاران تلويزيونى تفاوت‌هائى دارند که مربوط به وضعيت اين دو وسيله است. اين تفاوت را در ارائهٔ گزارش از يک رويداد يکسان از سوى اين دو گروه مى‌توان ديد.