کشف مقدار فراوانى از انواع قلم‌ها در بقاياى شهرهاى قديمى و گورستان‌ها نشان از کاربرد گسترده آن دارد. معمولاً قلم‌ها ساده بوده‌اند ولى قلم‌هاى زينت يافته و طلاکارى شده نيز کشف شده است. براى نگارش بر روى کاغذ پاپيروس و پوست، قلم‌هائي، به ‌کار مى‌رفته که از نِى بوده و به ‌صورت (Calamus) تراشيده مى‌شده است. اين قلم‌ها در جعبه‌اى به نام قلمدان فلزى (Penan) نگهدارى مى‌شد، که از برنز و در موارد نادر از نقره ساخته مى‌شد. براى نگارش بر روى کاغذ پاپيروس يا پوست، مرکب سياه يا قرمز به‌ کار مى‌رفت و اين مرکب در دوات‌هاى خاصى نگهدارى مى‌شد که جنس آن از سفال يا برنز بود. دوات‌هاى دوقلوئى کشف شده که در سولين به ‌دست آمده است.