در روم باستان دست‌نوشته‌هائى بود که کارى شبيه روزنامه‌هاى امروز را انجام مى‌داد، و براى انتقال اطلاعات به مردم به ‌کار مى‌رفت. اين دست‌نوشته‌ها در زمان ژوليوس سزار (Julius Caesar's) در ايتاليا انتشار مى‌يافت. يکى از اين دست‌نوشته‌ها با عنوان (Acta Senatus) که شامل مذاکرات مجلس سناى روم بود در ۵۹ ق.م. منتشر گرديد. دو دست‌نوشته ديگر عبارت بود از: (Acta Diurna) و (Acta Publica) که انتشار مى‌يافت. اين دست‌نوشته‌ها شبيه روزنامه آکتاديورنا که ۲۷ سال بعد از ميلاد مسيح تنظيم و توسعه يافت، بود. محتواى آن براى تجارت و داد و ستد و موضوع‌هاى عمومى و اجتماعى مورد علاقه مردم زمانه تهيه و به اطلاع مى‌رسيد. که البته زير نظر امپراتور نيز قرار داشت. آکتاديورنا الگوى بسيار مناسبى شد براى نخستين روزنامه جديد.