در انگلستان در سال‌هاى حدود ۵۰ ق.م. لوله‌هائى از جنس خاک يا مفرغ در بين ديوار بزرگى که در فاصله دو رودخانه کلايد (Clyde) و تاين (Tyne) ساخته بودند قرار دادند و در فواصل معين يک مايل به يک مايل سربازان پيام را مى‌گرفتند و به پُست بعدى با صدا انتقال مى‌دادند. اين در واقع نوعى ارتباط تلفنى نخستين بوده است.