کتابخانه‌هاى عمومى در زمان امپراتورى روم باستان تأسيس شد. ژوليوس سزار تأسيس اين‌گونه کتابخانه را در پايتخت امپراتورى خود تصويب کرده بود، گرچه خود او پيش از آنکه اين طرح اجراء شود درگذشت. اما در سال ۳۹ ق.م نخستين کتاب‌خانه توسط آسى‌نيوس پوليون (Asinius Pollion) در معبد حريه ساخته شد. در عهد امپراتور آگوستوس در روم دو کتابخانه بزرگ ديگر تأسيس شد: کتابخانه پالاتين (Palatin) در سال ۲۸ ق.م و کتابخانه اکتاوين (Octavian) منسوب به اکتاوى خواهر امپراتور در ميدان الهه مارس ساخته شد. کتابخانه پلاتين در سال ۱۹۰ و کتابخانه اکتاوين در سال ۸۰ از ميان رفت. امپراتور آگوستوس در سالخوردگى جلسات ستاد را در کتابخانه پالاتين تشکيل داد.