مشروح اخبار حمله اسکندر به ايران در زمان داريوش سوم در نسخه‌هائى نبشته مى‌شد و همچنين تهديدنامه‌هائى منتشر مى‌گرديد که در بين سپاهيان دشمن پخش شود و در آنها ايجاد رعب و وحشت نمايد. بعد از فتح ايران توسط اسکندر، وى شرح شکست ايران و فتوحات خود را برروى کاغذهائى که از يونان آورده بود منعکس کرد و شرح موفقيت‌هاى وى که بر روى پوست نگاشته شده بود توسط جارچيان در ميادين بزرگ خوانده مى‌شد. اين‌گونه نشريات از زمان پادشاهان هخامنشى تا زمان رواج مذهب زرتشت جنبه تاريخى، جنگى و ادارى داشت.